1. Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego



przyrodniczego i kulturowego

Termin konkursu

od 16.04.2018 do 16.07.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

przyrodniczego i kulturowego

Działanie

1. Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2018

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020

ul. Głowackiego 14
10-448 Olsztyn

Sposób składania wniosków

Wnioski w programie Polska-Rosja wypełniane są w języku angielskim i składane w postaci elektronicznej (aplikacja on-line) w generatorze wniosków.

Wniosek elektroniczny, wraz ze wszystkimi załącznikami, musi zostać złożony w terminie do końca dnia 16 lipca 2018 r.

Kto może składać wnioski?

Wnioski składać mogą m.in.:

 • organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
 • organizacje pozarządowe,
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

Zasady kwalifikowalności beneficjentów opisane są w Podręczniku Programu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą uzyskać tylko inicjatywy o charakterze transgranicznym - realizowane wspólnie przez partnerów z Polski i Rosji, np.:

 • wspólne inicjatywy i wydarzenia dotyczące promocji, rozwoju i zachowania kultury lokalnej, historii i dziedzictwa przyrodniczego;
 • wspólne projekty mające na celu wsparcie, promocję i zachowanie tradycyjnego rzemiosła, rękodzieła i umiejętności;
 • wspólne projekty dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji w infrastrukturę turystyczną i usługi zwiększające zrównoważone użytkowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce, włączając uzupełniającą infrastrukturę turystyczną, służącą korzystaniu z dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego (np. trasy rowerowe, szlaki turystyki wodnej, ścieżki przyrodnicze, ścieżki edukacyjne, oznakowanie, infrastruktura dla osób ze szczególnym potrzebami itp.), rozwój terenów rekreacyjnych;
 • wspólne tworzenie produktów turystycznych z poszanowaniem ochrony dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego;
 • wspólne projekty stymulujące współpracę pomiędzy instytucjami w obszarze dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego, np. zarządzanie dziedzictwem przyrodniczym, rozwój wspólnych produktów turystycznych i usług, marketing zasobów dziedzictwa (dzielenie się najlepszymi praktykami i rozwijanie odpowiednich umiejętności powiązanych);
 • konserwacja, zachowanie i adaptacja lub rozwijanie dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego do celów turystycznych oraz społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i innych celów społeczności lokalnych;
 • wspólne szkolenia i wymiany personelu mające na celu poprawę umiejętności w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym lub przyrodniczym, rozwoju wspólnych produktów i usług turystycznych, marketingu zasobów dziedzictwa z obszaru Programu i innych umiejętności powiązanych;
 • zachowanie, przywrócenie i odbudowa obiektów dziedzictwa kulturowego i historycznego, zabytków i ich otoczenia;
 • przygotowanie i opracowanie analiz, badań, strategii i programów w celu zachowania dziedzictwa kulturowego;
 • tworzenie systemów informacji kulturalnej;
 • zachowanie dziedzictwa przyrodniczego wspólnej ekologicznej i kulturowej wartości, np. rezerwaty, parki narodowe itp.

 

Kryteria wyboru projektów

Wnioski będą podlegały następującej ocenie: 

 • ocena administracyjna i kwalifikowalności
 • ocena jakościowa

W trakcie oceny brane będzie pod uwagę w szczególności:

 • powiązanie projektu z celami programu i celem tematycznym,
 • udowodniony transgraniczny charakter działań: spełnienie co najmniej 3 kryteriów współpracy transgranicznej (wspólne przygotowanie, wspólna realizacja, wspólne finansowanie, wspólny personel).

Szczegółowe kryteria oceny zostały opisane w Podręczniku Programu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa to 2,5 mln euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

12 mln euro

Regulamin konkursu

Zasady obowiązujące w konkursie są opublikowane na stronie programu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie jest opublikowany na stronie programu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie jest opublikowany na stronie programu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Beneficjent wiodący jest uprawniony do złożenia odwołania. Odwołanie może być złożone po zakończeniu każdego etapu procesu oceny.

Podstawę do złożenia odwołania może stanowić naruszenie:

 • podstaw prawnych Programu lub właściwych przepisów prawa UE, polskiego lub rosyjskiego;
 • zasad naboru wniosków lub procedur regulujących proces oceny.

Odwołania należy składać do IZ za pośrednictwem Wspólnego Sekretariatu Technicznego (WST) w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania stosownego pisma z WST drogą mailową lub faksem.

Odwołanie powinno być:

 • sporządzone w języku angielskim,
 • skierowane do IZ za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej WST (plru@plru.eu), a następnie również pocztą tradycyjną na adres WST,
 • podpisane przez uprawnionego przedstawiciela beneficjenta wiodącego,
 • sformułowane w sposób jasno i wyraźnie wskazujący na charakter naruszeń podstaw prawnych programu, przepisów prawa lub zasad naboru wniosków.

Instytucja Zarządzająca (IZ) udziela odpowiedzi na odwołanie w terminie 45 dni kalendarzowych od jego otrzymania. Odpowiedź IZ na odwołanie stanowi ostateczną decyzję ws. wniosku.

Linki

Strona programu.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.




Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.