10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życiaRPO Świętokrzyskiego

Termin konkursu

zakończony 27.01.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Świętokrzyskiego

Działanie

10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach,

ul. Witosa 86,

25-561 Kielce

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć: w wersji papierowej (w 2 egz.) oraz elektronicznej za pomocą Generatora wniosków w LSI (https://lsi.rpo-swietokrzyskie.pl/apps/new?rec_id=306).

Wniosek w wersji papierowej należy dostarczyć:

• osobiście: − do kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. 7.30 do 15.30.

lub

• kurierem lub pocztą na adres: − Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7.30 do 15.30.

Kto może składać wnioski?

Miejski i Powiatowe Urzędy Pracy z obszaru województwa świętokrzyskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektów mogą być realizowane jedynie instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy odnoszące się do typów operacji wskazanych w SZOOP dla Działania 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia (projekty pozakonkursowe), z wyłączeniem robót publicznych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w ZASADACH REALIZACJI PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH PRZEZ MIEJSKI I POWIATOWE URZĘDY PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy Działanie 10.1 - Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia (projekty pozakonkursowe)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

32 091 068,13PLN

Regulamin konkursu

ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH PRZEZ MIEJSKI I POWIATOWE URZĘDY PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy Działanie 10.1 - Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia (projekty pozakonkursowe)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją wypełniania

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 3 do umowy – Wzór Oświadczenia o kwalifikowalności podatku od towarów i usług

Załącznik nr 4 do umowy – Przykładowy harmonogram płatności

Załącznik nr 5 do umowy – Wzór zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Załącznik nr 6 do umowy – Wzór oświadczenia uczestnika projektu

Załącznik nr 7 do umowy – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 8 do umowy – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 9 do umowy: Obowiązki informacyjne Beneficjenta

Załącznik nr 10 do umowy – Wnioski osób uprawnionych do obsługi systemu SL2014

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce, tel. 41364 16 50; 41364 16 24; 41364 16 25.

Linki

Pełna dokumentacja naboru pozakonkursowego nr RPSW.10.01.00-IP.01-26-300/20

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.