10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życiaRPO Świętokrzyskiego

Termin konkursu

zakończony 5.02.2021

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Świętokrzyskiego

Działanie

10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2021-03-05

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

ul. Witosa 86

25-561 Kielce

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć: w wersji papierowej (w 2 egz.) oraz elektronicznej za pomocą Generatora wniosków w LSI (https://lsi.rpo-swietokrzyskie.pl/apps/new?rec_id=341).

Wniosek w wersji papierowej należy dostarczyć: osobiście:

−      do kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. 7.30 do 15.30.

lub

kurierem lub pocztą na adres:

−      Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce,

w godzinach pracy urzędu, tj. od 7.30 do 15.30.

Decyduje data wpływu wniosku do instytucji organizującej nabór.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektów w ramach naboru pozakonkursowego nr RPSW.10.01.00-IP.01-26-335/21 mogą ubiegać się Miejski i Powiatowe Urzędy Pracy z obszaru Województwa Świętokrzyskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektów mogą być realizowane jedynie instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy odnoszące się do typów operacji wskazanych w SZOOP dla Działania 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia (projekty pozakonkursowe), z wyłączeniem robót publicznych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100% wartości projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

80 041 435,27 PLN

Regulamin konkursu

ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH PRZEZ MIEJSKI I POWIATOWE URZĘDY PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

załącznik nr 3: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług,

załącznik nr 4: Harmonogram płatności,

załącznik nr 5: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania,

załącznik nr 6: Wzór oświadczenia uczestnika,

załącznik nr 7: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych,

załącznik nr 8: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych,

załącznik nr 9: Obowiązki informacyjne Beneficjenta,

załącznik nr 10: Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w imieniu beneficjenta do wykonywania czynności związanych z realizacją Projektu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach,

ul. Witosa 86,

25-561 Kielce,

tel. 41 364 16 50; 41 364 16 24; 41 364 16 25.

Linki

Pełna dokumentacja naboru nr RPSW.10.01.00-IP.01-26-335/21

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.