10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3RPO Łódzkiego

Termin konkursu

zakończony 14.12.2017

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Łódzkiego

Działanie

10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektów może być dostarczony:

 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Biuro Podawcze, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź;
 • osobiście lub przez posłańca w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Biuro Podawcze, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, parter.

Uwaga.
Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wpływu wersji papierowej wniosku o dofinansowanie do IOK! Wnioski złożone przed terminem rozpoczęcia naboru i po terminie zakończenia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu należy złożyć w jednym egzemplarzu, w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (plik w formacie.xls lub xlsx). Dodatkowo wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, potwierdzającego tożsamość wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie z wersją papierową, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
Wniosek w wersji papierowej oraz oświadczenie, musi zostać zaparafowany na każdej stronie, opatrzony pieczęcią firmową, podpisany czytelnie przez osobę/osoby do tego upoważnioną/ne. W przypadku projektów, które mają być realizowane w partnerstwie w części IX Formularza wniosku o dofinansowanie wymagane jest podpisanie oświadczenia i opatrzenie go pieczęcią przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do podejmowania decyzji w imieniu partnera lub partnerów projektu. Podpisy ww. osób powinny być czytelne. W przypadku zastosowania parafy należy ją opatrzyć pieczęcią imienną.
Wniosek w formie papierowej i elektronicznej należy złożyć w zamkniętej (zaklejonej) kopercie, oznaczonej następująco:

 • Nazwa i adres wnioskodawcy
 • Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu: „…wpisać tytuł projektu….”
 • Konkurs numer RPLD.10.01.00-IZ.00-10-004/17
 • Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Biuro Podawcze Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 • al. Piłsudskiego 8,
 • 90-051 Łódź

Dane teleadresowe wnioskodawcy podawane we wniosku muszą być aktualne. Korespondencja pisemna będzie przesyłana na adres do korespondencji wskazany w części 2.9.4 wniosku o dofinansowanie.

Kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski:

1. O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, z wyłączeniem:

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Oczekiwanym efektem projektów w ramach przedmiotowego konkursu będzie zwiększenie szans na zatrudnienie oraz utrzymanie zatrudnienia osobom, które pełnią funkcje rodzicielskie poprzez zastosowanie kompleksowych działań w postaci zapewnienia miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w przypadku zidentyfikowanej potrzeby działań na rzecz aktywizacji zawodowej. Rezultatem podejmowanych działań ma być zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w postaci instytucjonalnej, co umożliwi łączenie życia prywatnego i zawodowego tych osób.
W ramach przedmiotowego konkursu możliwy jest do realizacji poniższy typ projektu: Wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez:
1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: w formie instytucjonalnej:

 • żłobków,
 • klubów dziecięcych,
 • opiekuna dziennego

2. aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 m.in. w formie:

 • doradztwa zawodowego,
 • doradztwa indywidualnego,
 • pośrednictwa pracy,
 • szkoleń.

W ramach jednego projektu zakłada się obligatoryjne wykorzystanie pierwszego instrumentu w postaci utworzenia miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz fakultatywne wykorzystanie drugiego instrumentu w postaci aktywizacji zawodowej w przypadku, gdy wynika to że zdiagnozowanych potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w Regulaminie konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania to  91,00%, w tym wsparcie finansowe EFS:

 • 85,00% Poziom wkładu własnego:
 • 9,00%IOK zastrzega sobie możliwość zmiany kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w tym w wyniku zmiany kursu euro.

Minimalna wartość projektu zgodnie z zapisami SzOOP to 50 000 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi: 4 650 000,00  EUR, co stanowi  20 051 730,00 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 6 grudnia 2017 roku)

Wykaz zmian w regulaminie

Regulamin konkursu (wersja archiwalna, obowiązująca do 5 grudnia 2017 roku)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie - wersja aktualna z 17 listopada 2017 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie - wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 określa Rozdział 15 ustawy wdrożeniowej. W systemie realizacji RPO WŁ na lata 2014-2020, obowiązują dwa etapy procedury odwoławczej:

 • etap przedsądowy -środkiem odwoławczym przysługującym wnioskodawcy na tym etapie jest protest składany do IZ;
 • etap sądowy -środkami odwoławczymi przysługującymi wnioskodawcy na tym etapie są: skarga, składana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarga kasacyjna składana do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Pytania i odpowiedzi

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem projektami z zakresu Poddziałania XI.1.2 kształcenie ogólne RPO WŁ oraz ograniczoną dostępność środków na ww. Poddziałanie IZ RPO WŁ wprowadziła nowe  kryterium premiujące.

Nazwa kryterium premiującego:

 • Komplementarność działań.  

Sposób oceny kryterium:

 • Wnioskodawca posiada zawartą umowę o dofinansowanie realizacji w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 , Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Weryfikacja na podstawie zapisów we wniosku. Kryterium zerojedynkowe. Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne  kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalno - merytorycznej otrzymują premię punktową tj.  20 punktów za spełnienie kryterium premiującego.Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą punktów  przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie merytorycznej.

W celu zdobycia dodatkowych punktów należy w pierwszej kolejności złożyć poprawny wniosek o dofinansowanie  oraz podpisać umowę o dofinansowanie projektu z zakresu Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

W ramach przedmiotowego konkursu możliwa jest realizacja projektów ukierunkowanych na wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez:

 • tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi (działanie obligatoryjne w projekcie) w formie: żłobków, klubów dziecięcych, opiekuna dziennego;
 • aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

W projektach z zakresu opieki na dziećmi do lat 3 oczekiwanym efektem jest pomoc osobom sprawującym opiekę nad najmłodszymi w powrocie na rynek pracy. Powyższe dotyczy osób pracujących, które wskutek zagwarantowanej opieki nad dziećmi mają ułatwiony powrót do pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim lub osób bezrobotnych/biernych zawodowo, które w wyniku realizacji projektu podejdą pracę lub będą aktywnie jej poszukiwać.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 07.12.2017 do 14.12.2017. Konkurs na projekty z zakresu Działania X.1 został już ogłoszony (Regulamin konkursu).

Zachęcamy do ubiegania się o dofinansowanie w ramach ogłoszonego w dniu 07.11.2017 r. konkursu w ramach Działania X.1 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”.

W sprawach dotyczących Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego.

Linki

Link bezpośredni do ogłoszenia o naborze na stronie internetowej instytucji ogłaszającej

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.