10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3RPO Łódzkiego

Termin konkursu

zakończony 1.10.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Łódzkiego

Działanie

10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2020 rok

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.efs-fundusze.lodzkie.pl.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.efs-fundusze.lodzkie.pl.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, z wyłączeniem:

 1. osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych);
 2. podmiotów wykluczonych na podstawie w art. 207 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 3. podmiotów wykluczonych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. podmiotów wykluczonych na podstawie art. 9 ust 1 pkt 2a Ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Należy również spełnić następujący wymóg wynikający ze szczegółowego kryterium dostępu wskazanego w Regulaminie konkursu:

 • Doświadczenia wnioskodawcy - Wnioskodawca posiada minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu placówki opieki nad dziećmi do lat 3 lub prowadzeniu przedszkola/ oddziału przedszkolnego lub prowadzeniu innej formy wychowania przedszkolnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu możliwy jest do realizacji poniższy typ projektu:
Wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez:

 1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie instytucjonalnej: 
  - żłobków 
  - klubów dziecięcych 
  - opiekuna dziennego
 2. aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 m.in. w formie:
  - doradztwa zawodowego 
  - doradztwa indywidualnego 
  - pośrednictwa pracy 
  - szkoleń.

W ramach jednego projektu zakłada się obligatoryjne wykorzystanie pierwszego instrumentu w postaci utworzenia miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz fakultatywne wykorzystanie drugiego instrumentu w postaci aktywizacji zawodowej w przypadku, gdy wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, znajdują się w Rozdziale 7.1. Regulaminu konkursu oraz w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WŁ 2014-2020.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania to 91%, w tym wsparcie finansowe EFS 85%, co stanowi 7 848 400,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi: 1 881 247,69 EUR co stanowi 8 402 404,68 PLN.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze są opisane w Rozdziale 8 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim (dane kontaktowe Punktów Informacyjnych oraz formy i sposoby udzielania informacji podane są na stronie: http://www.rpo.lodzkie.pl/punkty-informacyjne). Wyjaśnienia oraz odpowiedzi na pytania do konkursu publikowane są na stronie www.rpo.lodzkie.pl - Nabory wniosków – RPLD.10.01.00-IZ.00-10-003/20.

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.