10.1 Usługi rozwojowe dla MŚPRPO Lubelskiego

Termin konkursu

od 01.02.2018 do 12.02.2018

Status konkursu

Planowany

Program operacyjny

RPO Lubelskiego

Działanie

10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2018

Miejsce składania wniosków

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Czechowska 19, pok. 1

20-072 Lublin

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie: 

a) papierowej (wydruk z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS), dostarczony osobiście w godzinach pracy Urzędu (tj. 7.30 – 15.30), przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy IOK opatrzonej pieczęciami i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy oraz partnera/-ów (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie), w 2 egzemplarzach (tj. oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym poniżej albo 2 oryginały).

b) Wnioskodawca przesyła w LSI2014EFS  elektroniczną wersję ww. wniosku utworzoną za pośrednictwem LSI2014EFS, tożsamą z wersją papierową (tożsamość sum kontrolnych) - najpóźniej w dniu zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu.

Kto może składać wnioski?

- Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

- Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy.

- Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania 10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP, Osi Priorytetowej 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian RPO WL. W ramach konkursu możliwa jest realizacja następujących typów projektu:

1. Usługi rozwojowe adekwatne do potrzeb oraz możliwości rozwojowych firm sektora MŚP, w tym m. in.:

a) analiza potrzeb rozwojowych,

b) szkolenia,

c) doradztwo.

2. Zgodnie z kryterium formalnym specyficznym nr 4:

Dofinansowanie usługi rozwojowej:

1) Maksymalny poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej jest uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi odpowiednio:

a) dla mikroprzedsiębiorstwa - 75% kosztów usługi rozwojowej;

b) dla małego przedsiębiorstwa - 70% kosztów usługi rozwojowej;

c) dla średniego przedsiębiorstwa - 60% kosztów usługi rozwojowej.

2) Limity, o których mowa w pkt 1, ulegają podwyższeniu w następujących przypadkach:

a) dla przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego – do poziomu 80% kosztów usługi rozwojowej;

b) dla przedsiębiorstw wysokiego wzrostu – do poziomu 75% kosztów usługi rozwojowej;

c) dla usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji, w tym walidację – do poziomu 80% kosztów usługi rozwojowej. 

3) Analiza potrzeb szkoleniowych będzie refundowana na takich samych zasadach jak pozostałe usługi, przy czym poziom dofinansowania nie może przekroczyć maksymalnie 80% kosztów tej usługi.

4) Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika oddelegowanego przez przedsiębiorcę nie może przekroczyć kwoty 5.000,00 PLN, natomiast maksymalna wartość wsparcia na przedsiębiorstwo w wymiarze rocznym może wynieść maksymalnie 15.000,00 PLN.

3. Zgodnie z kryterium formalnym specyficznym nr 6:Projekt zakłada dofinansowanie kosztów realizacji usług rozwojowych ze środków EFS w ramach projektu PSF wyłącznie na usługi rozwojowe wpisane do Bazy Usług Rozwojowych. 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

1. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.2. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

46 558 018,00 PLN, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 4 655 801,80  PLN

Regulamin konkursu

dostępny tutaj

Wzór wniosku o dofinansowanie

dostępny w załącznikach do regulaminu

Wzór umowy o dofinansowanie

dostępny w załącznikach do regulaminu

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VI Regulaminu konkursu.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.