10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Aglomeracji WałbrzyskiejRPO Dolnośląskiego

Termin konkursu

zakończony 16.10.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Dolnośląskiego

Działanie

10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Poddziałanie

10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IOK szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursów przypadnie na: • maj 2021 roku, w przypadku gdy ocenie KOP podlegać będzie do 100 wniosków, • czerwiec 2021 roku, w przypadku gdy ocenie KOP podlegać będzie powyżej 100 wniosków.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), który jest dostępny poprzez stronę: https://www.generator-efs.dolnyslask.pl/. System ten umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia. Wniosek powinien zostać złożony wyłącznie w systemie SOWA w terminie od godz. 8.00 dnia 30 września 2020 r. do godz. 15.00 dnia 16 października 2020 r. IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków.Oświadczenia zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń”. Klauzula ta zastępuje pouczenie właściwej instytucji o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Klauzula nie obejmuje oświadczenia Wnioskodawcy dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej przez IOK formy komunikacji.Logowanie do systemu SOWA w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru. W przypadku ewentualnych problemów z Systemem Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), IZ RPO WD zastrzega sobie, między innymi, możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wskazane wyżej. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, w których opublikowano ogłoszenie.Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zamieszczona jest na stronie: https://www.generator-efs.dolnyslask.pl/ w zakładce „Pomoc”. 

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), który jest dostępny poprzez stronę: https://www.generator-efs.dolnyslask.pl/. System ten umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia. Wniosek powinien zostać złożony wyłącznie w systemie SOWA w terminie od godz. 8.00 dnia 30 września 2020 r. do godz. 15.00 dnia 16 października 2020 r. IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków.Oświadczenia zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń”. Klauzula ta zastępuje pouczenie właściwej instytucji o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Klauzula nie obejmuje oświadczenia Wnioskodawcy dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej przez IOK formy komunikacji.Logowanie do systemu SOWA w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru. W przypadku ewentualnych problemów z Systemem Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), IZ RPO WD zastrzega sobie, między innymi, możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wskazane wyżej. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, w których opublikowano ogłoszenie.Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zamieszczona jest na stronie: https://www.generator-efs.dolnyslask.pl/ w zakładce „Pomoc”. 

Kto może składać wnioski?

Beneficjentami mogą być:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jst;
  • organizacje pozarządowe;
  • organy prowadzące publiczne i niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego;
  • przedsiębiorcy.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

10.1.A. Uruchamianie nowych miejsc, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowych ośrodkach edukacji przedszkolnej, m.in. specjalnych i integracyjnych, uruchamianie nowych miejsc w innych formach wychowania przedszkolnego oraz dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

10.1.B. Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne mające na celu rozwój dzieci na wczesnym etapie edukacji, poprzez rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zwiększające szanse edukacyjne dzieci. Wykaz dodatkowych zajęć obejmuje:

a)      zajęcia specjalistyczne takie jak: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;

b)      zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa oświatowego;

c)       zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy, np. gimnastyka korekcyjna;

d)      zajęcia rozwijające u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy (tj. umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, TIK, umiejętności rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy).

10.1.C. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, w szczególności w zakresie  współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Wsparcie może być realizowane zwłaszcza przez:

a)      doradztwo, kursy, szkolenia doskonalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER oraz studia podyplomowe spełniające wymogi określane w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz inne formy podwyższenia kwalifikacji pod kątem rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, jak też właściwego wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną;

b)      wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;

c)       współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami wychowania przedszkolnego i szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami (m.in. praktyki, staże);

d)      staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia szkoły lub placówki systemu oświaty albo instytucjami wspomagającymi przedszkola;

e)      realizacja w OWP programów wspomagania,

f)       wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL oraz w latach 2014-2020 w ramach PO WER.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów obowiązujące w niniejszych konkursach zostały opisane w Załączniku nr 1 do Regulaminu.Kryteria wyboru projektów zostały zatwierdzone Uchwałą nr 144/20 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 128/19 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów oraz przyjęcia Planów działania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2020 i są zamieszczone na stronie www.rpo.dolnyslask.pl. oraz na stronie ZIT AW www.ipaw.walbrzych.eu 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.Maksymalny poziom całkowitego dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE) wynosi 85%. 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków europejskich przeznaczona na konkurs nr RPDS.10.01.04-IZ.00-02-406/20 wynosi: 700 000EUR tj. 3 085 600 PLN. Wszystkie wskazane w tym punkcie alokacje przeliczono po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w dniu w dniu 30 lipca 2020 r. (1 euro = 4,4080 PLN). Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania listy rankingowej. 

Regulamin konkursu

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.plwww.ipaw.walbrzych.eu  

Regulamin konkursu_10.1.4

Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 2 Lista wskaźników na poziomie projektu

Załącznik nr 3 Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 4 Standardy realizacji wybranych form wsparcia

Załącznik nr 5 Wzór umowy standardowej

Załącznik nr 6 Wzór umowy standardowej refundacja

Załącznik nr 7 Analiza IRT

Załącznik nr 8 Oświadczenie dotyczące kryterium dostępu nr 3

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Załącznik nr 3 Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umów o dofinansowanie projektu, które będą zawierane z wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania stanowią załączniki nr 5 i 6 do Regulaminu konkursu. Wzór umowy zawiera wszystkie postanowienia wymagane przepisami prawa, w tym wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych, określające elementy umowy o dofinansowanie. Wzór umowy uwzględnia prawa i obowiązki beneficjenta oraz instytucji udzielającej dofinansowania.

Załącznik nr 5 Wzór umowy standardowej

Załącznik nr 6 Wzór umowy standardowej refundacja

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana w Regulaminie dostępnym na stronie www.rpo.dolnyslask.pl,   www.ipaw.walbrzych.eu 

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne poprzez następujące adresy mailowe:pife@dolnyslask.pl

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie. Przed zadaniem pytania należy zapoznać się z katalogiem najczęściej zadawanych pytań.  

Linki

http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-poddzialania-10-1-4-zapewnienie-rownego-dostepu-do-wysokiej-jakosci-edukacji-przedszkolnej-zit-aw-4/

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.