10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia

10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe)RPO Świętokrzyskiego

Termin konkursu

zakończony 22.06.2021

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Świętokrzyskiego

Działanie

10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia

Poddziałanie

10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe)

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2021-07-29

Miejsce składania wniosków

Kancelaria Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach

ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć:

✓ w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego,

✓ w formie papierowej (osobiście, pocztą albo przesyłką kurierską) w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach ul. Witosa 86, 25-561 Kielce od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu ogłoszony jest nabór na składanie wniosków o dofinansowanie projektów uwzględniających następujące typy projektu:

✓ Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego w regionie poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania – obligatoryjnie.

✓ Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia:

a) pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe;

b) staże/praktyki zawodowe;

c) szkolenia/kursy prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowej;

d) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.

✓ Zatrudnienie wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami.

✓ Wsparcie adaptacyjne pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu lub wsparcie adaptacyjne dla osoby odbywającej staż, praktykę zawodową lub wolontariat, w zakresie dostosowania kompetencji i kwalifikacji pracownika/stażysty/ praktykanta/ wolontariusza do potrzeb pracodawcy oraz profilu wykonywanej pracy, obejmujące doradztwo, szkolenia oraz wsparcie indywidualnego opiekuna.

✓ Jednorazowy dodatek relokacyjny dla osoby, która uzyskała zatrudnienie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie naboru nr RPSW.10.02.01-IP.01-26-339/21.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 85,00 %.

Minimalny wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych wynosi 15%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji przeznaczonej na konkurs wynosi 16 282 000,00 PLN i jest uzależniona od aktualnego kursu Euro na dzień podpisywania umów.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu nr RPSW.10.02.01-IP.01-26-339/21

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek zostały określone w regulaminie naboru nr RPSW.10.02.01-IP.01-26-339/21

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach

ul. Witosa 86,

25-561 Kielce

tel. (041) 36 41 625, (041) 36 41 624, (041) 36 41 650

e-mail: wup@wup.kielce.pl

Linki

Pełna dokumentacja dotycząca naboru konkursowego nr RPSW.10.02.01-IP.01-26-339/21

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.