10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów RewitalizacjiRPO Opolskiego

Termin konkursu

zakończony 21.06.2021

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Opolskiego

Działanie

10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

ul. Piastowska 14 45-082 Opole

Kancelaria ogólna (na Ostrówku)

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

-        elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy);

-        papierowej (w jednym egzemplarzu).

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR) (DOCX 1 MB).

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;

2. jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).

Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie podmioty realizujące projekt, który został ujęty w pozytywnie zweryfikowanym przez IZ RPO WO 2014-2020 Lokalnym Programie Rewitalizacji/Gminnym Programie Rewitalizacji, znajdującym się na Liście pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji, aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków.

Lista pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji została opublikowana na stronie www.rpo.opolskie.pl i jest na bieżąco aktualizowana – do dnia rozpoczęcia naboru wniosków.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest jeden typ projektu określony dla działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020 tj.:

Realizacja kompleksowych projektów inwestycyjnych (projektów rewitalizacyjnych) wynikających z Lokalnych lub Gminnych Programów Rewitalizacji, które będą się przyczyniać do aktywizacji środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym:przebudowa, remont i adaptacja[1] budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu nadania im/podtrzymania funkcji obiektów sportowych[2], w celu poprawy jakości życia mieszkańców.

[1]Przez adaptację obiektu należy rozumieć prace inwestycyjne prowadzące do przystosowania obiektu do nowej funkcji, dotychczas przez niego nie pełnionej. Adaptacja obiektu budowalnego to nadbudowa, przebudowa, rozbudowa lub remont, prowadzące do nadania mu nowych funkcji.

[2] Za obiekt sportowy uznaje się samodzielny zwarty zespół urządzeń terenowych oraz budynków przeznaczonych do celów sportowych, tzn. do zbiorowego lub indywidualnego doskonalenia sprawności i  kultury fizycznej oraz czynnego odpoczynku i rozrywki. Obiektami sportowymi są np. centra sportowo-rekreacyjne, hale widowiskowo-sportowe, hale wielofunkcyjne, boiska do piłki nożnej, boiska do piłki siatkowej, boiska ze sztuczną nawierzchnią / trawą syntetyczną, boiska wielofunkcyjne, boiska do hokeja na trawie, boiska gruntowe, zespoły boisk, pola golfowe, tzw. „Orliki,” stadiony sportowe, stadiony żużlowe, stadiony zimowe, obiekty zaplecza sportowego, korty tenisowe, place zabaw, siłownie (w tym na świeżym powietrzu), zespoły pokoi gościnnych towarzyszących sportowi, przystanie wodne, kąpieliska, baseny, kryte pływalnie, wodne place zabaw, aquaparki, mini aquaparki, sauny, wypożyczalnie sprzętu rekreacyjnego i pływającego, sztuczne lodowiska, lodowiska sezonowe, skate parki, skocznie, kolejki linowe, zjeżdżalnie, wyciągi narciarskie.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 10.2 Inwestycje z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020, stanowią załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 0%.

W przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych 100 %,

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1208).

W ramach pomocy de minimis – 70%.

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie: dla części projektu objętego pomocą de minimis: 70%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020 pochodząca ze środków EFRR wynosi 3 500 000,00 PLN

W ramach działania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOCX 135 KB)

Załączniki

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 2 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 9 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 45 ust. 5 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy funduszowej IOK może na uzasadniony wniosek wnioskodawcy przedłużyć termin na wniesienie protestu, jego uzupełnienie lub poprawienie w nim oczywistych omyłek, o których mowa w art. 54 ust. 1 lub 3 ustawy wdrożeniowej. Z kolei zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. ustawy, w przypadku, gdy na skutek wystąpienia COVID-19 wniesienie protestu w formie pisemnej jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, protest może zostać wniesiony w postaci elektronicznej, pozwalającej na jej utrwalenie na trwałym nośniku lub w systemie teleinformatycznym. Sposób złożenia protestu określony zostanie w informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ustawy wdrożeniowej.

Instytucją odpowiedzialną za rozpatrzenie protestu jest IZ.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Ustawie wdrożeniowej (Rozdział 15) oraz w art. 18 Ustawy funduszowej (dopuszczającym dodatkowe możliwości dla wnioskodawcy w związku z wystąpieniem COVID-19), zamieszczonych na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IOK udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy.

W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

-    E-maila: info@opolskie.pl, rpefrr@opolskie.pl

Telefonu:77 54 16 282, 77 54 16 284-287 oraz 77 54 16 247, 515 237 525, 512 830 591, 509 385 880

-    Faksu:77 54 16 567

Najczęściej zadawane pytania

Linki

Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020

Panel Wnioskodawcy

 

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.