10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnegowspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych / 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego

Termin konkursu

od 1.03.2021 do nie dotyczy - nabór otwarty

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych / 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego

Działanie

10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

do 6 miesięcy od daty złozenia wniosku

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) http://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Nabór z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020),

lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Kto może składać wnioski?

Podmiotem, który może ubiegać się o dofinansowanie projektu jest podmiot wskazany jako wnioskodawca w Wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik nr 4 do SZOOP na lata 2014-2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru przewiduje się realizację następujących typów projektu:

  • Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione.
  • Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach na potrzeby utworzenia centrów usług społecznościowych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów stanowi załącznik nr 3 do SZOOP przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą z dnia 17 lutego 2021 roku.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95,00 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

143 945,43 EUR, co stanowi 649 510,55 PLN.

Data określenia wartość w PLN 2021-02-25 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,5122 PLN.

Regulamin konkursu

Regulamin naboru (RTF 5 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 539 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku (DOCX 480 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 561 KB)

Wzór porozumienia o dofinansowaniu (PDF 538 KB)

Wzór decyzji o dofinansowaniu (PDF 855 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W ramach pozakonkursowego trybu wyboru projektów wnioskodawcy nie przysługują środki odwoławcze, tj. nie mają zastosowania przepisy art. 53 ust 1 ustawy wdrożeniowej. Powyższe oznacza, iż wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu nie przysługuje prawo wniesienia protestu.

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl lub dzwoniąc pod numery telefonów:

032 77 40 172,
032 77 40 193,
032 77 40 194.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania. Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie internetowej RPO WSL 2014-2020.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.