10.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

10.2.2 Wdrożenie programów typu outplacementRPO Łódzkiego

Termin konkursu

od 30.07.2021 do 11.08.2021

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Łódzkiego

Działanie

10.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Poddziałanie

10.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2021

Miejsce składania wniosków

Nie dotyczy

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków.

Aby móc korzystać z generatora wniosków należy założyć konto dla wnioskodawcy zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wysłania wersji elektronicznej wniosku za pośrednictwem generatora wniosków. Wnioski złożone w innej formie niż za pośrednictwem generatora pozostaną bez rozpatrzenia.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, z wyłączeniem:
a) osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych);
b) podmiotów wykluczonych na podstawie w art. 207 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
c) podmiotów wykluczonych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
d) podmiotów wykluczonych na podstawie art. 9 ust 1 pkt 2a Ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Należy również spełnić następujący wymóg wynikający ze szczegółowego kryterium dostępu wskazanego w Regulaminie konkursu:

 • Wnioskowanie o dofinansowanie projektu w zakresie wsparcia outplacementowego możliwe jest jedynie przez podmioty mające siedzibę na terenie województwa łódzkiego oraz wskazane w art.4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych. tj.:
  1. jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
  2. inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
  3. inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedyńczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:
  a. finansują je w ponad 50% lub
  b. posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
  c. sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
  d. mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego
  4. związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 lub 2, lub podmiotów, o których mowa w pkt 3.

W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte:

 • Osoby, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
 • Osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu możliwy jest do realizacji poniższy typ projektu:

Wsparcie zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian zachodzących w gospodarce. Przystosowanie do zmian będzie odbywać się w ramach kompleksowych i zidentyfikowanych działań ouplacementowych obejmujących szeroki katalog narzędzi. W/w wsparcie obejmuje m.in.
a) szkolenia i kursy zawodowe,
b) doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia,
c) poradnictwo psychologiczne,
d) pośrednictwo pracy,
e) staże przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie,
f) subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy,
g) studia podyplomowe,
h) bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów:
I. szkolenia przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej;
II. wsparcie bezzwrotne, na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane w formie stawki jednostkowej w kwocie obowiązującej w dniu przyznania wsparcia;
III. wsparcie pomostowe w postaci:
a) pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania X.2.2, znajdują się w Rozdziale 7.1 Kryteria wyboru projektów Regulaminu konkursu oraz w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WŁ 2014-2020.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania to 91%, w tym wsparcie finansowe EFS 85%, co stanowi 3 698 491,40 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi: 882 550,18 EUR co stanowi 3 959 561,38 PLN.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek określa rozdział 8 regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim.

Wyjaśnienia oraz odpowiedzi na pytania do konkursu publikowane są na stronie internetowej Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego.

Linki

Link bezpośredni do ogłoszenia o konkursie na stronie instytucji ogłaszającej

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.