10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowejgimnazjalnej i ponadgimnazjalnej / 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej

Termin konkursu

zakończony 23.07.2021

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej / 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej

Działanie

10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IOK szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na: • grudzień 2021 roku, w przypadku gdy ocenie KOP podlegać będzie do 100 wniosków, • styczeń 2022 roku, w przypadku gdy ocenie KOP podlegać będzie powyżej 100 wniosków.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), który jest dostępny poprzez stronę: https://www.generator-efs.dolnyslask.pl/. System ten umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia. Wniosek powinien zostać złożony wyłącznie w systemie SOWA w terminie od godz. 8.00 dnia 7 lipca 2021 r. do godz. 15.00 dnia 23 lipca 2021 r. IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków. Oświadczenia zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń”. Klauzula ta zastępuje pouczenie właściwej instytucji o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Klauzula nie obejmuje oświadczenia Wnioskodawcy dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej przez IOK formy komunikacji. Logowanie do systemu SOWA w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru.

W przypadku ewentualnych problemów z Systemem Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), IZ RPO WD zastrzega sobie, między innymi, możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wskazane wyżej. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, w których opublikowano ogłoszenie.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zamieszczona jest na stronie: https://www.generator-efs.dolnyslask.pl/ w zakładce „Pomoc”. 

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), który jest dostępny poprzez stronę: https://www.generator-efs.dolnyslask.pl/. System ten umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia. Wniosek powinien zostać złożony wyłącznie w systemie SOWA w terminie od godz. 8.00 dnia 7 lipca 2021 r. do godz. 15.00 dnia 23 lipca 2021 r. IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków.

Oświadczenia zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń”. Klauzula ta zastępuje pouczenie właściwej instytucji o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Klauzula nie obejmuje oświadczenia Wnioskodawcy dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej przez IOK formy komunikacji.

Logowanie do systemu SOWA w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru. 

W przypadku ewentualnych problemów z Systemem Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), IZ RPO WD zastrzega sobie, między innymi, możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wskazane wyżej. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, w których opublikowano ogłoszenie.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zamieszczona jest na stronie: https://www.generator-efs.dolnyslask.pl/ w zakładce „Pomoc”.

 

Kto może składać wnioski?

Beneficjentami mogą być:

  • organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych).

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na następujące typy projektów:

Typy projektów:

10.2.A. Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. Formy wsparcia:

a)     realizacja projektów edukacyjnych;

b)     realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej;

c)      realizacja różnych form rozwijających uzdolnienia;d)     organizacja kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów;e)     realizacja zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą.

10.2.D. Wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego przy jego przechodzeniu na kolejny etap kształcenia, w szczególności poprzez:

a)     zajęcia uzupełniające ofertę szkoły.

10.2.E. Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ucznia o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych (m.in. uczniowie z niepełnosprawnościami, uczniowie uzdolnieni, zagrożeni przedwczesnym kończeniem nauki).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów obowiązujące w niniejszym konkursie zostały opisane w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Kryteria wyboru projektów obowiązujące w niniejszym konkursie zostały opisane w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Kryteria wyboru projektów zostały zatwierdzone Uchwałą nr 166/21 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów oraz przyjęcia Planu działania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2021 dla Osi 10 - Edukacja i są zamieszczone na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.  

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 85%.Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE) wynosi 85%.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu nie przekracza równowartości w złotych kwoty 100 000 EURO tj. 448 650 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków europejskich przeznaczona na konkurs wynosi:         

  • 5 475 971 EUR tj. 24 567 943,90 PLN.

Alokację przeliczono po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w dniu 28 maja 2021 r. (1 euro = 4,4865 PLN).Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania listy rankingowej.

Regulamin konkursu

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.

Regulamin konkursu 10.2.1

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Załącznik nr 3 Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy/porozumienia/decyzji o dofinansowanie projektu, które będą zawierane z wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania stanowią załączniki nr 5, 6 i 7 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy/porozumienia/decyzji zawiera wszystkie postanowienia wymagane przepisami prawa, w tym wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych, określające elementy umowy o dofinansowanie.

Wzór umowy uwzględnia prawa i obowiązki beneficjenta oraz instytucji udzielającej dofinansowania.

Załącznik nr 5 Wzór umowy ryczałt

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana w Regulaminie dostępnym na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.  

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne poprzez następujący adres mailowy: pife@dolnyslask.pl

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne poprzez następujący adres mailowy: pife@dolnyslask.pl Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie. Przed zadaniem pytania należy zapoznać się z katalogiem najczęściej zadawanych pytań. 

Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkania dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsca spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl 

Linki

http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-dla-poddzialania-10-2-1-zapewnienie-rownego-dostepu-do-wysokiej-jakosci-edukacji-podstawowej-gimnazjalnej-i-ponadgimnazjalnej-nabor-horyzontalny-rpds-10-02-01-iz-00/

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.