10.3 Ochronautrzymanie i przywrócenie zdrowia / 10.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu

Termin konkursu

zakończony 10.01.2018

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

utrzymanie i przywrócenie zdrowia / 10.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu

Działanie

10.3 Ochrona

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć na obowiązującym formularzu, zgodnym z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu, w jednym egzemplarzu, w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (plik w formacie .xls lub .xlsx). Dodatkowo wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, potwierdzającego tożsamość wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie z wersją papierową, stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu może być dostarczony:

 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź;
 • osobiście lub przez posłańca w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (adres jw.).
  Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wpływu wersji papierowej wniosku o dofinansowanie. Wnioski złożone przed terminem rozpoczęcia naboru i po terminie zakończenia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia. Dotyczy to również wniosków przesyłanych za pośrednictwem operatora pocztowego, które wpłyną po terminie zakończenia naboru.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, w szczególności:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą wskazane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • instytucje naukowe,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej legitymujące się doświadczeniem w świadczeniu usług stanowiących zakres projektu.

- z wyłączeniem:

 • osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się wnioskodawcy oraz partnerzy (o ile dotyczy), którzy podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w:

Należy również spełnić następujące warunki:

 • Wnioskodawcą lub partnerem jest podmiot, posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze, w którym realizowany jest program profilaktyczny.W przypadku projektu realizowanego w partnerstwie dopuszczalne jest posiłkowanie się doświadczeniem partnera (lub partnerów) i wówczas każdy z partnerów może legitymować się doświadczeniem w innym zakresie działań objętych projektem.
 • Świadczenia opieki zdrowotnej są realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą uprawnione do tego na mocy prawa powszechnie obowiązującego, w oparciu o definicję zawartą w ustawie o działalności leczniczej.

Świadczenia zdrowotne w ramach Programu mogą być udzielane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą określone w art. 4 ust. 1 oraz w art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, które posiadają umowę z NFZ na realizację świadczeń lekarza POZ oraz przynajmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji szczepień ochronnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W niniejszym konkursie wspierane będą projekty mające na celu wdrożenie „Programu szczepień przeciwko WZW typu B dla osób chorych przewlekle z województwa łódzkiego” (RPZ), stanowiącego Załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu, wirusowego zapalenia wątroby typu B.

Projekty mają obligatoryjnie obejmować całą ścieżkę wymaganych interwencji szczegółowo opisanych w RPZ:

 • Działania informacyjno-promocyjne (RPZ pkt Organizacja programu, 2. Planowane interwencje, ppkt I),
 • Kwalifikacja do szczepień oraz działania skierowane do osób zakwalifikowanych do szczepień (RPZ pkt Organizacja programu, 2. Planowane interwencje, ppkt II), w tym pobranie krwi i wykonanie oznaczenia antygenu HBs, konsultacje z lekarzem POZ, informowanie pacjentów o wynikach badań i różne postępowanie w zależności od wyników, lekarskie badania kwalifikacyjne, wykonanie cyklu szczepień, konsultacje lekarskie w przypadku niepożądanych odczynów poszczepiennych, rozmowy edukacyjne indywidualnie lub w grupach z osobami objętymi szczepieniami, wypełnienie ankiety, wykonanie oznaczenia przeciwciał anty-HBs u osób, które przeszły pełen cykl szczepień.
 • Pozostałe działania informacyjno-edukacyjne, dotyczące tematyki regionalnego programu zdrowotnego (RPZ pkt Organizacja programu, 2. Planowane interwencje, ppkt III), w tym realizacja min. 5 działań edukacyjnych (spośród uczestniczących w nich możliwe jest kwalifikowanie chętnych do szczepień pod warunkiem, że spełniają kryteria kwalifikacji), przekazanie materiałów edukacyjnych, wypełnienie ankiety.

Innymi działaniami, które mogą być dodatkowo realizowane w ramach projektów są:

 • Zapewnienie dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej dla danej osoby z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji usługi zdrowotnej i z powrotem,
 • Zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu w czasie korzystania ze wsparcia,
 • Monitoring jakości i celowości podejmowanych działań.

Projekty w ramach niniejszego konkursu są skierowane do grupy docelowej spełniającej łącznie następujące wymogi zgodne z założeniami SzOOP i RPZ:

 • Mieszkańcy województwa łódzkiego w wieku aktywności zawodowej powyżej 50 roku życia z chorobami przewlekłymi,
 • Udział w Programie jest w szczególności zalecany osobom z cukrzycą, przewlekłą chorobą nerek (z wyjątkiem osób z filtracją kłębuszkową poniżej 30 ml/min oraz osób dializowanych), przewlekłymi chorobami wątroby (z wyjątkiem osób zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C), przewlekle chorym z chorobami przebiegającymi z niedoborem odporności, ale z Programu mogą skorzystać również osoby chorujące na inne choroby przewlekłe,
 • Z Programu nie mogą skorzystać osoby, u których stwierdzono wcześniej WZW typu B,lub były w przeszłości szczepione przeciwko WZW typu B, albo należą do którejś z grup osób objętych obowiązkowymi szczepieniami przeciwko HBV.

Działania informacyjno-edukacyjne mogą być kierowane do szerszej populacji tj. osób w wieku aktywności zawodowej, w szczególności powyżej 50 roku życia.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania X.3.2  Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020, znajdują się w Podrozdziale 8.2 Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi – 91%, w tym wsparcie finansowe EFS – 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi: 3 563 000,00 zł

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 określa Rozdział 15 ustawy wdrożeniowej.
W systemie realizacji RPO WŁna lata 2014-2020, obowiązują dwa etapy procedury odwoławczej:

 • etap przedsądowy -środkiem odwoławczym przysługującym wnioskodawcy na tym etapie jest protest składany do IZ;
 • etap sądowy -środkami odwoławczymi przysługującymi wnioskodawcy na tym etapie są: skarga, składana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarga kasacyjna składana do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Poddziałania X.3.2 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim.
Wyjaśnienia oraz pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu są publikowane są na stronie internetowej Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego.

Linki

Link bezpośredni do ogłoszenia o naborze na stronie internetowej instytucji ogłaszającej

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.