10.3 Ochronautrzymanie i przywrócenie zdrowia / 10.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu

Termin konkursu

od 29.12.2017 do 25.01.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

utrzymanie i przywrócenie zdrowia / 10.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu

Działanie

10.3 Ochrona

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj/czerwiec 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu może być dostarczony:

 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
 • osobiście lub przez posłańca w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (adres jw.).

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć na obowiązującym formularzu, zgodnym z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu, w jednym egzemplarzu, w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (plik w formacie .xls lub .xlsx). Dodatkowo wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, potwierdzającego tożsamość wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie z wersją papierową, stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, w szczególności:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą wskazane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • instytucje naukowe,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej legitymujące się doświadczeniem w świadczeniu usług stanowiących zakres projektu.

- z wyłączeniem:

Należy również spełnić następujące warunki:

 • Wnioskodawcą lub partnerem jest podmiot, posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze, w którym realizowany jest program profilaktyczny. W przypadku projektu realizowanego w partnerstwie dopuszczalne jest posiłkowanie się doświadczeniem partnera (lub partnerów) i wówczas każdy z partnerów może legitymować się doświadczeniem w innym zakresie działań objętych projektem.
 • Świadczenia opieki zdrowotnej są realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą uprawnione do tego na mocy prawa powszechnie obowiązującego, w oparciu o definicję zawartą w ustawie o działalności leczniczej. Zgodnie „Programem zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu II” (RPZ) – załącznik nr 14 do Regulaminu –  świadczenia zdrowotne w ramach Programu mogą być udzielane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą określone w art. 4 ust. 1 oraz w art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, posiadające przynajmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie diabetologii, a w przypadku gdy etap badań przesiewowych będzie realizowany w poradniach POZ,  dodatkowo co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Dopuszczalne jest posiłkowanie się doświadczeniem partnera.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W niniejszym konkursie wspierane będą projekty mające na celu wdrożenie RPZ. Projekty mają obligatoryjnie obejmować całą ścieżkę wymaganych interwencji szczegółowo opisanych w RPZ (Organizacja programu, 2. Planowane interwencje):

 • Działania informacyjno-promocyjne.
 • Przyjmowanie zgłoszeń i kwalifikacja do Programu.
 • Etap badań przesiewowych, w tym konsultacje lekarskie i pielęgniarskie m. in. z oceną wyników badań, indywidualna rozmowa edukacyjna dotycząca zasad zdrowego trybu życia, badania glikemii na czczo, doustny test tolerancji glukozy, przekazanie informacji dla uczestnika programu, uzupełnienie karty badania profilaktycznego.
 • Etap działań informacyjno-edukacyjnych, w tym konsultacje diabetologiczne dla osób ze zdiagnozowanym stanem przedcukrzycowym lub cukrzycą, szkolenia grupowe, badania pomiaru stężenia glukozy na czczo, konsultacje dietetyczne, wypełnienie przez uczestników testów wiedzy i ankiety satysfakcji z udziału w programie.

Innymi działaniami, które mogą być dodatkowo realizowane w ramach projektów są:

 • Pozostałe (poza wynagrodzeniem wykładowców) koszty realizacji działań informacyjno-edukacyjnych (etapu działań informacyjno-edukacyjnych), takie jak: przygotowanie i druk materiałów dla uczestników Programu, przygotowanie szkoleń grupowych (np. koszty wynajęcia sali, catering, itp.).
 • Dodatkowe działania świadomościowe (nieobligatoryjne) kierowane do mieszkańców województwa łódzkiego, w szczególności osób powyżej 45 roku życia, w tym związane z promocją zdrowia, dotyczące tematyki RPZ.
 • Zapewnienie dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej dla danej osoby z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji usługi zdrowotnej i z powrotem,
 • Zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu w czasie korzystania ze wsparcia.
 • Monitoring jakości i celowości podejmowanych działań.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania X.3.2  Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020, znajdują się w Podrozdziale 8.2 Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi – 91%, w tym wsparcie finansowe EFS – 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi: 3 640 000,00 zł.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 określa Rozdział 15 ustawy wdrożeniowej.

W systemie realizacji RPO WŁ na lata 2014-2020, obowiązują dwa etapy procedury odwoławczej:

 • etap  przedsądowy -środkiem  odwoławczym  przysługującym wnioskodawcyna  tym  etapie  jest protest składany do IZ;
 • etap sądowy -środkami odwoławczymi przysługującymi wnioskodawcy na tym etapie są: skarga, składana  do  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  oraz skarga  kasacyjna składana do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Poddziałania X.3.2 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim.

Wyjaśnienia oraz pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu są publikowane są na stronie internetowej Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego oraz udostępniane na stronie konkursu.

Linki

Bezpośredni link do ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej instytucji ogłaszającej

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.