10.3 Ochronautrzymanie i przywrócenie zdrowia / 10.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu

Termin konkursu

od 30.11.2020 do 14.01.2021

Status konkursu

Planowany

Program operacyjny

utrzymanie i przywrócenie zdrowia / 10.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu

Działanie

10.3 Ochrona

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec/kwiecień 2021

Miejsce składania wniosków

Nie dotyczy

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków.

Aby móc korzystać z generatora wniosków należy założyć konto dla wnioskodawcy zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wysłania wersji elektronicznej wniosku za pośrednictwem generatora wniosków. Wnioski złożone w innej formie niż za pośrednictwem generatora pozostaną bez rozpatrzenia.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, w szczególności:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą wskazane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • instytucje naukowe,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej, legitymujące się doświadczeniem w świadczeniu usług stanowiących zakres projektu.– z wyłączeniem:
 • osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się wnioskodawcy oraz partnerzy (o ile dotyczy), którzy podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w:

 • art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Należy również spełnić następujące wymogi wynikające ze szczegółowych kryteriów dostępu obowiązujących dla konkursu:

 • Wnioskodawca lub partner jest podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ – Wnioskodawca lub partner jest podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) lub innym Płatnikiem (następcą prawnym) zastępującym NFZ w finansowaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.
 • Świadczenia opieki zdrowotnej – Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest możliwe przez podmioty wykonujące działalność leczniczą uprawnione do tego na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w oparciu o definicję zawartą w ustawie o działalności leczniczej (w zależności od rodzaju świadczeń zaplanowanych w RPZ).
 • Zgodność z regionalnym programem zdrowotnym – Założenia projektu przedstawione we wniosku o dofinansowanie powinny być zgodne z zakresem RPZ załączonego do regulaminu konkursu, w zakresie: okresu realizacji, celu; kwalifikacji i naboru uczestników, działań podejmowanych w ramach RPZ, warunków realizacji, w tym dotyczących personelu, wyposażenia i warunków lokalowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W konkursie wspierane będą projekty mające na celu wdrożenie „Programu profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców województwa łódzkiego” (RPZ).

Projekty powinny obejmować następującą ścieżkę działań szczegółowo opisaną w RPZ, tj.:

 • Kampania promocyjno-informacyjna. Przygotowanie i zamieszczenie informacji o realizacji projektu, RPZ, możliwości uczestnictwa w badaniach na stronach realizatorów w mediach, w tym społecznościowych, wykonanie i umieszczenie plakatów w miejscach publicznych, miejscach gdzie przebywa najwięcej osób korzystających z tzw. kąpieli słonecznych. Bardzo ważnym elementem jest też informacja kierowana do podstawowej opieki zdrowotnej i organizacji pozarządowych. Ww. działania są finansowane w ramach kosztów pośrednich.
 • Kampania świadomościowa. Zorganizowanie kampanii świadomościowych z wykorzystaniem Internetu, prasy, radia, mediów lokalnych, mediów społecznościowych oraz w programach tematycznych, w tym kierowanych do grup zawodowych o zwiększonym ryzyku zachorowania, a także przygotowanie materiałów edukacyjnych. Realizatorzy w ramach kampanii świadomościowej powinni starać się dotrzeć z informacją o programie do podmiotów z obszaru realizacji projektu, w których wykonywana jest praca z ekspozycją na słońce (np. branża budowlana, drogowa czy rolnicza), a także osób starszych i osób przebywających w miejscach nasłonecznionych (m.in. kąpieliska, baseny, parki). Dopuszczalne jest opracowanie i dystrybucja pakietów z materiałami edukacyjnymi i środki profilaktyczne (broszura, krem z wysokim filtrem UV) priorytetowo w pobliżu miejsc pracy związanych z długotrwałym narażeniem na promienie słoneczne. Ww. działania są finansowane w ramach kosztów bezpośrednich.
 • Edukacja kadr medycznych oraz branży beauty i rehabilitantów. Szkolenia/warsztaty zgodne z założeniami RPZ. Przeszkolony personel POZ weźmie czynny udział w kwalifikacji pacjentów do programu i realizacji projektu. Personel branży beauty i rehabilitanci powinien wspierać działania świadomościowe na temat profilaktyki chorób skóry i podejmować podczas wykonywania swoich codziennych obowiązków działania, które zachęcą osoby z niepokojącymi zmianami skóry do udziału w programie i możliwości skorzystania w przypadku jasnych zaleceń lekarskich, z konsultacji dermatologicznej wraz z badaniem dermatoskopowym. Działania edukacyjnie kierowane do personelu innego niż POZ nie są obligatoryjne.
 • Warsztaty edukacyjne (fakultatywnie) w szczególności proponowane osobom w wieku 40-64, z uwagi na fakt, że osoby te będą mogły skorzystać z dostępu do świadczeń oferowanych w programie dzięki możliwości przeprowadzenia konsultacji dermatologicznej wraz z badaniem dermatoskopowym w trakcie warsztatów. Jeśli realizator zapewni możliwość badania dermatoskopowego „na miejscu”.
 • Badanie lekarskie w POZ. Badanie obejmujące oglądanie skóry całego ciała z uwzględnieniem okolic trudno dostępnych. W przypadku zidentyfikowania podejrzanych zmian skórnych, pacjent skierowany zostanie na konsultację dermatologiczną wraz z badaniem dermatoskopowym. Lekarz POZ, informując pacjenta o możliwości udziału w programie, wystawia mu „Zalecenie udziału w programie” i kieruje pacjenta do beneficjenta realizującego program.
 • Konsultacja dermatologiczna wraz z badaniem dermatoskopowym. Badanie dermatoskopowe / wideodermatoskopowe obejmujące zbadanie wszystkich znamion. Lekarz gromadzi dokumentację kliniczną, uzupełnia dokumentację. W przypadku zidentyfikowania podejrzanych zmian skórnych, w tym nowotworowych, dermatolog skieruje pacjenta do dalszego leczenia – chirurg-onkolog.

Pacjenci w wieku 40 – 64 lata zgłaszają się bezpośrednio do realizatorów (krótsza ścieżka). Pacjenci w wieku 18 – 39 lat zgłaszają się do udziału w programie jedynie poprzez lekarskie badanie kwalifikacyjne w podmiotach podstawowej opieki zdrowotnej uczestniczących w projekcie (dłuższa ścieżka).

Innymi działaniami, które mogą być dodatkowo uwzględniane w ramach projektów są:

 • Zapewnienie dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej dla danej osoby z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji usługi zdrowotnej i z powrotem,
 • Zapewnienie opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu w czasie korzystania ze wsparcia.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określa podrozdział 7.1 regulaminu konkursu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania to 91%, w tym wsparcie finansowe EFS 85%, co stanowi 3 232 422,50 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi: 761 658,08 EUR co stanowi 3 460 593,50 PLN.

W ramach przedmiotowego konkursu wartość dofinansowania projektu musi przekraczać 100 tys. EUR = 454 350 PLN. Konkurs dotyczy projektów, których wartość dofinansowania przekracza 100 tys. euro - projektów obligatoryjnie rozliczanych według wydatków rzeczywiście poniesionych i stawkami jednostkowymi.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek określa rozdział 8 regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim.

Wyjaśnienia oraz odpowiedzi na pytania do konkursu publikowane są na niniejszej stronie - Nabory wniosków – Nr RPLD.10.03.02-IZ.00-10-001/20.

Linki

Łącze bezpośrednie do ogłoszenia o naborze na stronie internetowej organizatora konkursu. 

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.