10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI (182/17)RPO Śląskiego

Termin konkursu

od 30.06.2017 do 30.09.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Śląskiego

Działanie

10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Poddziałanie

10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI (182/17)

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2019

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR)

ul. Ligonia 4640-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej  na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług  Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/

lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/

Kto może składać wnioski?

Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie projektu są podmioty wskazane jako wnioskodawcy w Wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik nr 4 do SZOOP na lata 2014-2020. Jednocześnie status ww. podmiotu musi być zgodny z typem beneficjenta określonym w pkt. 6 dla działania 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w SZOOP na lata 2014-2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru przewiduje się realizację następujących typów projektów:

Typ 1. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach poprzemysłowych/ powojskowych/popegeerowskich/ pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.

Typ 2. Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.

Typ 3. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP  (DOC 5 MB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria:

  • są projektami rewitalizacyjnymi,
  • nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą,
  • nie są objęte pomocą de minimis,
  • nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013.

W pozostałych przypadkach – 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznana na nabór wynosi 136 550 943,65 zł.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 786 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie  (PDF 476 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie  (PDF 973 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 441 KB)

Wzór decyzji o dofinansowaniu (PDF 617 KB)

Wzór porozumienia o dofinansowanie (PDF 444 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z zapisami art. 53 ust. 1 ustawy wdrożeniowej projektom wybieranym w trybie pozakonkursowym, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, nie przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownej weryfikacji złożonego wniosku w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów.

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania. Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Linki

Ogłoszenie o naborze nr RPSL.10.03.04-IZ.01-24-182/17 na stronie Województwa Śląskiego.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.