10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe)RPO Świętokrzyskiego

Termin konkursu

zakończony 9.07.2018

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Świętokrzyskiego

Działanie

10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe)

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2018-09-17

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego należy złożyć: w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego oraz w formie papierowej (osobiście, pocztą albo przesyłką kurierską) w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce (pokój nr 9) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do15.30.

Kto może składać wnioski?

W ramach Poddziałania 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych – (dotacje) – OSI - (projekty konkursowe) o dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.

- Lokalne Grupy Działania, 

- podmioty świadczące usługi dla przedsiębiorców, w tym Instytucje Otoczenia Biznesu,

- podmioty wdrażające instrumenty finansowe.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego  konkursu   ogłoszony   jest   nabór   na   składanie   wniosków o dofinansowanie projektów uwzględniających następujące typy projektów: 

1. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, przez wyspecjalizowane instytucje oraz   zgodnie z   wypracowanymi   i obowiązującymi standardami świadczenia usług (w przypadku dotacji wsparcie doradczo – szkoleniowe stanowić będzie uzupełnienie dla typu operacji 2 i nie będzie mogło być realizowane samodzielnie).

1. Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej tj. dotacje wraz ze wsparciem pomostowym, dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez   zatrudnienia)   i   nieaktywnych   zawodowo,   znajdujących   się   w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu nr RPSW.10.04.01-IP.01-26-205/18 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 85 %.

Minimalny wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych wynosi 5% - zgodnie z zapisami SZOOP RPO WŚ. W przypadku projektów dotyczących udzielania dotacji podstawą do obliczania wymaganego wkładu własnego jest wartość projektu pomniejszona o środki dotacji przekazywane uczestnikom projektów.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

30 000 000,00 zł

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu nr RPSW.10.04.01-IP.01-26-205/18

Ogłoszenie o konkursie RPSW.10.04.01-IP.01-26-205/18

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 3 Karta weryfikacji warunków formalnych

Załącznik nr 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego

Załącznik nr 5 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WS 2014-2020

Załącznik nr 6 Wzór Protokołu weryfikacji zgodności wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z protokołem negocjacji/ustaleniami KOP (protokół niezgodności).

Załącznik nr 7 Wzór Protokołu weryfikacji zgodności wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z protokołem negocjacji/ustaleniami KOP (protokół zgodności).

Załącznik nr 8 Wzór Protokołu spełnienia kryterium wyboru projektu po zakończeniu negocjacji

Załącznik nr 9 Taryfikator cen rynkowych

Załącznik nr 10 Wytyczne Wojewódzkiego urzędu pracy w Kielcach w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy w ramach Poddziałania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

załącznik nr 2: Harmonogram płatności,

załącznik nr 3: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT,

załącznik nr 4: Obowiązki informacyjne Beneficjenta

załącznik nr 5: Wzór Kwartalnego harmonogramu przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia,

załącznik nr 6: Oświadczenia Beneficjenta o niezaleganiu z opłacaniem składek ZUS,

załącznik nr 7: Oświadczenie Beneficjenta o niezaleganiu z uiszczaniem podatków,

załącznik nr 8: Oświadczenie o niepodleganiu karze zakazu dostępu do środków,

załącznik nr 9: Oświadczenie uczestnika projektu

załącznik nr 10: Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych,

załącznik nr 11: Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych.

załącznik nr 12 (wykreślono),

załącznik nr 13: Umowa/porozumienie partnerskie,

Załączniki do umowy partnerskiej

Załącznik nr 2: Budżet projektu z podziałem na Partnera wiodącego i Partnerów;

Załącznik nr 3: Harmonogram płatności.

załącznik nr 14: Lista osób uprawnionych do reprezentowania Beneficjenta w zakresie obsługi systemu teleinformatycznego SL2014,

załącznik nr 15: Warunki obniżania wartości korekt finansowych oraz wartości wydatków poniesionych nieprawidłowo,

załącznik nr 16: Wzór zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek zostały określone w Regulaminie konkursu nr RPSW.10.04.01-IP.01-26-205/18

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach,

ul. Witosa 86, 25-561 Kielce,

pokój nr 115, 116

tel. (0 41) 36 41 624, (0 41) 36 41 625,

e-mail: wup@wup.kielce.pl 

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.