1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstwRPO Zachodniopomorskiego

Termin konkursu

zakończony 7.09.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Zachodniopomorskiego

Działanie

1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2020/styczeń 2021

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Uwaga!

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii na terenie kraju, pisemny wniosek o przyznanie pomocy należy dostarczyć w terminie właściwym dla danej rundy, w postaci elektronicznej - na adres wwrpo@wzp.pl - pozwalającej na jej utrwalenie na trwałym nośniku lub w systemie teleinformatycznym (np. za pomocą podpisu kwalifikowalnego, skanu podpisanego dokumentu). W związku z potrzebą minimalizowania ryzyka, obsługa klienta będzie odbywała się bez możliwości bezpośredniego kontaktu z pracownikiem Urzędu do odwołania.

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku
o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w „Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020” - LSI2014, w terminie poszczególnych rund naboru projektów oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, w terminie właściwym dla danej rundy.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Kto może składać wnioski?

W ramach 2 typu projektów Działania 1.1 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

a)mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014,

b)duże przedsiębiorstwa,

c)partnerstwa naukowo-przemysłowe składające się z co najmniej jednego przedsiębiorstwa oraz co najmniej jednej jednostki naukowej będącej podmiotem tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu art. 7. ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 nr 85 t.j.), w których liderem jest przedsiębiorstwo. Partnerstwo może składać się nie więcej niż z 4 podmiotów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1.W ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie 2 typu projektów Działania 1.1 – projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

2.Wsparcie w konkursie kierowane będzie:

a)na przedsięwzięcia podejmowane w ramach inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego określonych w „Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego” przyjętym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1489/16 z dnia 19 września 2016 roku (stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego regulaminu) lub w branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości,

b)począwszy od II rundy konkursu - na przedsięwzięcia wykraczające poza obszary inteligentnych specjalizacji oraz branże bezpośrednio z nimi powiązane w ramach globalnych łańcuchów wartości.

3.Inteligentne specjalizacje, o których mowa powyżej to:

a)wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,

b)zaawansowane wyroby metalowe,

c)produkty drzewno-meblarskie

d)opakowania przyjazne środowisku,

e)produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,

f)nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,

g)multimodalny transport i logistyka,

h)produkty oparte na technologiach informacyjnych.

4.Projekty ubiegające się o dofinansowanie każdorazowo muszą zawierać komponent B+R, obejmujący badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe (prace B+R co najmniej od II TRL) albo tylko eksperymentalne prace rozwojowe (prace B+R co najmniej od VII TRL) i zakładać wypracowanie technologii/rozwiązania gotowego do wdrożenia, co oznacza, iż prace B+R przewidziane w projekcie muszą kończyć się osiągnięciem IX TRL.

5.Lokalizacja siedziby/zakładu/oddziału wnioskodawcy (lidera), w którym prowadzone będą prace B+R, musi zostać odzwierciedlona w dokumencie rejestrowym wnioskodawcy. W przypadku, gdy wnioskodawca (lider) nie posiada w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie zakładu/oddziału na terenie województwa zachodniopomorskiego, dopuszczalne jest określenie przewidywanej lokalizacji, w której prowadzone będą zaplanowane prace B+R, przy czym wnioskodawca (lider) zobligowany będzie do odzwierciedlenia ww. zakładu/oddziału w dokumencie rejestrowym przed rozpoczęciem ww. prac.

6.W przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oprócz komponentu B+R, projekt może zawierać także komponent wdrożeniowy, obejmujący inwestycje w maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, budynki, budowle i grunty – niezbędne do wdrożenia do działalności własnej przedsiębiorstwa wyników prac B+R powstałych na skutek realizacji komponentu B+R.

7. Inwestycja dotycząca komponentu wdrożeniowego musi być zlokalizowana na terenie województwa zachodniopomorskiego w przypadku stacjonarnego charakteru. W przypadku niestacjonarnego charakteru, tzn. w przypadku gdy infrastruktura niezbędna do wdrożenia produktów/usług będących efektem prac B+R nie jest instalowana na stałe, a zatem nie jest możliwe określenie lokalizacji zakładu, w którym ww. efekty prac B+R będą wdrożone, wówczas siedziba wnioskodawcy musi być na terenie województwa zachodniopomorskiego począwszy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

a)w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,

 • średnie przedsiębiorstwa – 60%,

 • duże przedsiębiorstwa – 50%.

b) w przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,

 • średnie przedsiębiorstwa – 35%,

 • duże przedsiębiorstwa – 25%,

c) w przypadku pomocy de minimis na koszty pośrednie:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 50%,

 • średnie przedsiębiorstwa – 50%,

 • duże przedsiębiorstwa – 50%.

d) w przypadku pomocy publicznej na koszty dotyczące prac przedwdrożeniowych:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 50%,

 • średnie przedsiębiorstwa – 50%.

e) w przypadku dofinansowania nienoszącego znamion pomocy publicznej dla jednostek naukowych będących partnerami w ramach partnerstwa naukowo-przemysłowego na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych pod warunkiem, że projekt w tej części realizowany jest w ramach ich działalności niegospodarczej: do100%.

f) w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej na komponent wdrożeniowy:

 • 55% wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw

 • 45% wydatków kwalifikowalnych w przypadku  średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu może wynosić 9 000 000,00 zł z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych komponentu B+R wynosi 5 000 000,00 zł.

Kwota wydatków kwalifikowanych większa niż 5 000 000,00 zł jest możliwa wyłącznie w projekcie, w ramach którego przewidziano wydatki kwalifikowalne na komponent wdrożeniowy. Komponent wdrożeniowy może stanowić uzupełnienie projektu, tzn. wartość wydatków  kwalifikowanych komponentu wdrożeniowego musi stanowić mniej niż 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Poziom dofinansowania, o którym mowa w lit. a) i b), w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15% do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

a)projekt zakłada efektywną współpracę między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę (będącą jednostką naukową zgodnie z zapisami regulaminu konkursu), jeżeli ta ostatnia ponosi, co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań,

b)wyniki projektu zostaną szeroko rozpowszechnione podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego na zasadach określonych w regulaminie.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 26 817 210,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset siedemnaście tysięcy dwieście dziesięć złotych 00/100), z czego:

 1. na rundę I konkursu przeznacza się środki w wysokości 15 817 210,00 zł,

 2. na rundę II konkursu przeznacza się środki w wysokości 5 500 000,00 zł,

 3. na rundę III konkursu przeznacza się środki w wysokości 5 500 000,00 zł.

Regulamin konkursu

Aktualny Regulamin konkursu:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu (załącznik).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.