1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstwRPO Zachodniopomorskiego

Termin konkursu

od 02.03.2020 do 09.11.2020

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Zachodniopomorskiego

Działanie

1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2020/luty 2021

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Uwaga!

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii na terenie kraju, pisemny wniosek o przyznanie pomocy należy dostarczyć w terminie właściwym dla danej rundy, w postaci elektronicznej - na adres wwrpo@wzp.pl - pozwalającej na jej utrwalenie na trwałym nośniku lub w systemie teleinformatycznym (np. za pomocą podpisu kwalifikowalnego, skanu podpisanego dokumentu). W związku z potrzebą minimalizowania ryzyka, obsługa klienta będzie odbywała się bez możliwości bezpośredniego kontaktu z pracownikiem Urzędu do odwołania

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku
o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w „Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020” - LSI2014 w terminie poszczególnych rund naboru projektów oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, w terminie właściwym dla danej rundy.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 1.1 typ 1 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

a) mikroprzedsiębiorstwa,

b) małe przedsiębiorstwa,

c) średnie przedsiębiorstwa,

d) duże przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1)W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące zakup usługi badawczo-rozwojowej związanej z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, technologii produkcji, projektu wzorniczego bądź jego/jej przetestowaniem.

2)Wsparcie w konkursie kierowane jest:

a)na przedsięwzięcia podejmowane w obszarze inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego określonych w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego przyjętym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1489/16 z dnia 19 września 2016 r. stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu lub w branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości;

b)począwszy od II rundy konkursu - na przedsięwzięcia wykraczające poza obszary inteligentnych specjalizacji oraz branże bezpośrednio z nimi powiązane w ramach globalnych łańcuchów wartości.

3)Inteligentne specjalizacje, o których mowa powyżej to:

 • wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
 • zaawansowane wyroby metalowe,
 • produkty drzewno-meblarskie,
 • opakowania przyjazne środowisku,
 • produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
 • nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
 • multimodalny transport i logistyka,
 • produkty oparte na technologiach informacyjnych.

4)Wnioskodawca musi być zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzić działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego, co znajduje potwierdzenie w jego dokumentach rejestrowych, tj. informacja o posiadaniu siedziby lub oddziału lub miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego.

5)Przedmiot projektu musi dotyczyć działalności gospodarczej wnioskodawcy prowadzonej na terenie województwa zachodniopomorskiego, tzn. usługa badawczo – rozwojowa świadczona w ramach projektu związana jest z produktem/usługą, będącą przedmiotem działalności prowadzonej na terenie województwa lub planowanej do podjęcia.

6)Wykonawcą usługi badawczo-rozwojowej może być:

 • podmiot tworzący system szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu art. 7.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • Centrum Transferu Technologii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • Spółka celowa w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • niezależna jednostka stanowiąca akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym obwieszczeniu w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach), posiadające siedzibę na terytorium RP,
 • przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, posiadający siedzibę na terytorium RP.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi 15 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 200 000,00 zł.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 3 831 030,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści jeden tysięcy trzydzieści złotych, 00/100) z czego:

 1. na rundę I konkursu przeznacza się środki w wysokości 1 431 030,00 zł
 2. na rundę II konkursu przeznacza się środki w wysokości 800 000,00 zł,
 3. na rundę III konkursu przeznacza się środki w wysokości 800 000,00 zł,
 4. na rundę IV konkursu przeznacza się środki w wysokości 800 000,00 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 3 831 030,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści jeden tysięcy trzydzieści złotych, 00/100) z czego:

 1. na rundę I konkursu przeznacza się środki w wysokości 1 431 030,00 zł
 2. na rundę II konkursu przeznacza się środki w wysokości 800 000,00 zł,
 3. na rundę III konkursu przeznacza się środki w wysokości 800 000,00 zł,
 4. na rundę IV konkursu przeznacza się środki w wysokości 800 000,00 zł.

Regulamin konkursu

Aktualny Regulamin konkursu:

Wersje archiwalne

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu (załącznik).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.