1.1 Regionalna infrastruktura badawczo-rozwojowaRPO Lubelskiego

Termin konkursu

od 19.08.2019 do 30.09.2019

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Lubelskiego

Działanie

1.1 Regionalna infrastruktura badawczo-rozwojowa

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do lipca 2020 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Stefczyka 3b

20-151 Lublin

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu LSI2014 dostępnego pod adresem www.lsi2014.lubelskie.pl

Kto może składać wnioski?

-   Jednostki naukowe[1]. 

Dopuszcza się możliwość współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorcami, innymi jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi.

[1] Na potrzeby Działania przez jednostki naukowe należy rozumieć podmioty, o których mowa w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668 z późn.zm.) prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych prowadzących działalność gospodarczą, w tym zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do świadczenia usług badawczo-rozwojowych na rzecz przedsiębiorstw. Możliwość współfinansowania infrastruktury B+R musi być powiązana z mechanizmem skutecznej komercjalizacji[1].

Dodatkowo dofinansowany projekt musi być realizowany na terenie województwa lubelskiego. Zakresem wsparcia nie będą objęte konkretne badania celowe.

[1]Mechanizm skutecznej komercjalizacji – działanie polegające na wykorzystywaniu i udostępnianiu wyników prac badawczo-rozwojowych umożliwiających osiąganie korzyści finansowych na zasadach rynkowych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

projekty dotyczące infrastruktury służącej wyłącznie działalności gospodarczej:

- w przypadku wydatków kwalifikowalnych objętych schematem pomocy publicznej – 50% wydatków kwalifikowalnych,

- w przypadku wydatków kwalifikowalnych objętych pomocą de minimis – 85% wydatków kwalifikowalnych,

projekty dotyczące infrastruktury służącej działalności gospodarczej i niegospodarczej:-        część gospodarcza:

- w przypadku wydatków kwalifikowalnych objętych schematem pomocy publicznej – 50% wydatków kwalifikowalnych,

- w przypadku wydatków kwalifikowalnych objętych pomocą de minimis – 85% wydatków kwalifikowalnych,

- część niegospodarcza: – 85% wydatków kwalifikowanych. W przypadku gdy część niegospodarcza generuje dochód – 68% wydatków kwalifikowalnych[1].

[1] Zgodnie z zastosowaną stawką ryczałtową (20%) na podstawie art. 61 ust. 3 lit. A rozporządzenia ogólnego 1303/2013 oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1516 z dnia 10 czerwca 2015 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady, stawki zryczałtowane dla operacji finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w sektorze badań, rozwoju i innowacji. Metoda wyliczania maksymalnego możliwego poziomu dofinansowania dla projektu z wykorzystaniem zryczałtowanej procentowej stawki dochodów została określona w Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020. Dodatkowo zgodnie z art. 61 ust. 7 lit. b) rozporządzenia ogólnego 1303/2013 przepisy dotyczące zryczałtowanej procentowej stawki dochodów nie mają zastosowania dla projektów, gdzie ogólne koszty kwalifikowalne nie przekraczają kwoty 1 mln EUR.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 32 443 749,20 PLN PLN.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (17.09.2019) (PDF 1 MB)

Wykaz zmian do regulaminu konkursu (17.09.2019) (PDF 277 KB)

Regulamin konkursu (16.07.2019) (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 182 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie z ryczałtem (PDF 1 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 1.1 Regionalna infrastruktura badawczo-rozwojowa informacje udzielane są pod nr tel. (81) 4781463 i za pomocą poczty elektronicznej defrr@lubelskie.pl

Linki

Portal Regionalnego Programu Operacyjnego

Ogłoszenie o naborze

 

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.