1.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacjiRPO Łódzkiego

Termin konkursu

od 28.02.2020 do 30.10.2020

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Łódzkiego

Działanie

1.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji

Termin rozstrzygnięcia konkursu

90 dni od dnia zakończenia naboru wniosków

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Zespół Konsultantów

ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioski można składać osobiście (w dni robocze w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy) lub przesłać na w/w adres w terminie od dnia 28 lutego 2020 r. do dnia 30 października 2020 r. Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie. Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym, np. na płycie CD-R/DVD.

Do wniosku o dofinansowanie zapisanego na nośniku elektronicznym musi być załączone sporządzone w wersji papierowej Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej, podpisane przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.

Kto może składać wnioski?

Typy Beneficjentów:

  • jednostki naukowe,
  • szkoły wyższe,
  • konsorcja naukowe z rolą wiodącą jednostki naukowej albo szkoły wyższej.

W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

  • inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów.

Ocena projektów dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.Ocena projektu składa się z etapu oceny formalnej I stopnia, oceny merytorycznej oraz oceny formalnej II stopnia.Aby wniosek mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi spełnić wszystkie kryteria formalne i merytoryczne dostępu oraz uzyskać wymagany procent maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania ze wszystkich kryteriów merytorycznych punktowych, który wynosi 50%.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

1. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

2. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

a) dla wydatków związanych z działalnością gospodarczą, intensywność udzielanej pomocy publicznej i pomocy de minimis wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych tej części, przy czym:

  • maksymalna wartość pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą nie może przekroczyć 20 000 000,00 euro na dzień przyznania pomocy;
  • maksymalna wartość pomocy de minimis nie może przekroczyć równowartości 200 000,00 euro na dzień przyznania pomocy;

b) dla wydatków związanych z działalnością niegospodarczą maksymalny poziom dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych tej części.

3. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 50 000 000,00 euro.

4. Maksymalna kwota dofinansowania projektu – nie została określona.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

60 000 000 zł

Regulamin konkursu

 Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

 Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

 Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zostały opisane w § 19 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy IP, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl.

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.