1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowychtyp projektu: Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych

Termin konkursu

od 30.04.2020 do 30.11.2020

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

typ projektu: Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych

Działanie

1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – 26 luty 2021 r. IZ RPO WP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.Pierwotny termin rozstrzygnięcia konkursu wyznaczono na 30 października 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić oraz przesłać wraz z załącznikami wyłącznie za pomocą LSI RPO WP 2014-2020, który jest udostępniony na stronie internetowej pod adresem https://gw.podkarpackie.pl,

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:
- Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014–2020,
- Regulaminem konkursu.

Sposób składania wniosków

Nabór wniosków rozpoczyna się 30 kwietnia 2020 r. od godziny 8:00 (dzień rozpoczęcia naboru).
Wnioski składane są w terminie do 30 listopada 2020 r. do godziny 15:30 (dzień zakończenia naboru). Pierwotny termin wyznaczono na 30 czerwca 2020 r.

O dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data złożenia dokumentu do IOK za pośrednictwem LSI RPO WP 2014-2020.  

W celu skutecznego złożenia wniosku wraz z załącznikami, konieczne jest podpisanie go za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego przez osoby do tego upoważnione. 

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) ze względu na uzasadnione okoliczności zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu na składanie wniosków o dofinansowanie projektów (przy zachowaniu minimalnego terminu 7 dni kalendarzowych). Informację o skróceniu terminu IOK zamieści na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 oraz portalu Funduszy Europejskich.

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:
- jednostki naukowe,
- konsorcja naukowe, w których liderem jest jednostka naukowa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu planuje się wsparcie inwestycji polegających na tworzeniu i rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych w województwie podkarpackim. Dofinansowane będą projekty z zakresu budowy, przebudowy bądź rozbudowy infrastruktury B+R oraz polegające na zakupie aparatury naukowo-badawczej i wyposażenia specjalistycznych laboratoriów badawczych. 

Szczegółowe postanowienia dotyczące projektów zawiera Regulamin konkursu. 

Zakończenie realizacji projektu – nie później niż do 31 grudnia 2021 r.
IZ RPO WP zastrzega sobie możliwość wydłużenia tego terminu. Przez zakończenie realizacji projektu rozumie się datę złożenia wniosku o płatność końcową.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wraz z metodologią ich obliczania zamieszczono w Załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
a) dla wydatków związanych z częścią infrastruktury wykorzystywanej dla celów działalności gospodarczej, intensywność udzielonej pomocy publicznej wynosi maksymalnie 50% wydatków kwalifikowalnych tej części;
b) dla wydatków związanych z częścią infrastruktury wykorzystywanej dla celów działalności niegospodarczej maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych tej części.                

 • Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych  

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 1 000 000 PLN.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych  projektu – 80 000 000 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu – 4 000 000 PLN.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu obowiązujący od 29.09.2020 r. plik do pobrania (PDF 349 KB) 

Integralną część Regulaminu stanowią niżej wymienione załączniki:   

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie. (PDF 218 KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie. (PDF 1,89 MB)
 3. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie. (ZIP 539 KB)
 4. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (PDF 385 KB)
 5. Lista wskaźników.  (PDF 343 KB)
 6. Kryteria wyboru projektów. (PDF 539 KB)
 7. Katalog wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. (PDF 303 KB)
 8. Mechanizm monitorowania i wycofania. (PDF 350 KB)
 9. Wzór umowy o dofinansowanie projektu. (ZIP 2,02 MB)
 10. Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie. (PDF 109 KB)

Zakres zmian Regulaminu Konkursu z 29.09.2020 r. plik do pobrania (PDF 75 KB) 

Regulamin konkursu obowiązujący od 23.06.2020 r. plik do pobrania (PDF 350 KB)

Zakres zmian Regulaminu Konkursu z 23.06.2020 r. plik do pobrania (PDF 75 KB)

Regulamin konkursu obowiązujący do 22.06.2020 r. plik do pobrania (PDF 567 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 218 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 497 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w paragrafie 19 Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Zobacz dotychczas zadawane pytania.  

IOK udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków.

Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wspierania Przedsiębiorczości:
1) e-mail: dwp@podkarpackie.pl,
2) telefoniczny: 17 747 61 70, 17 747 61 71 (sekretariat)
17 747 61 53, 17 747 61 06, 17 747 61 37,17 747 61 24, 17 747 61 69.

Informacje w kwestiach technicznych związanych z korzystaniem z systemu LSI RPO można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wspierania Przedsiębiorczości:
1) e-mail: dwp@podkarpackie.pla.ciejka@podkarpackie.plm.matula@podkarpackie.pl,
2) telefoniczny: 17 747 61 70, 17 747 61 71 (sekretariat)

Prosimy aby w wiadomości e-mail w krótki sposób opisać kwestię wymagającą wyjaśnienia oraz podać numer telefonu umożliwiający pracownikowi skontaktowanie się celem udzielenia pełnych wyjaśnień.

Informacje dotyczące kwestii środowiskowych uzyskać można poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska:
1) e-mail: srodowisko@podkarpackie.plb.malkowska@podkarpackie.pli.pieczko@podkarpackie.plk.hulinka@podkarpackie.planna.musial@podkarpackie.plb.zielenkiewicz@podkarpackie.pl,
2) telefoniczny: 17 743 32 96, 17 743 31 60 (sekretariat).

Ponadto informacje dotyczące konkursu można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich  al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010  Rzeszów tel. 17 747 64 15, 17 747 64 82  zapytaj@podkarpackie.pl         
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec tel. 798 771 414, 798 771 650  zapytaj@podkarpackie.pl        
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno tel. 798 771 192, 798 771 620  zapytaj@podkarpackie.pl         
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl tel. 798 771 080  zapytaj@podkarpackie.pl         
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku Rynek 18, 38-500 Sanok tel. 798 771 215, 798 771 640  zapytaj@podkarpackie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu ul. Henryka Sienkiewicza 86, 39-400 Tarnobrzeg tel. 798 771 220  zapytaj@podkarpackie.pl

Linki

Generator wniosków

Ogłoszenie o naborze

Strona RPO Województwa Podkarpackiego

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.