1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe

1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020Wiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

zakończony 31.01.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe

Poddziałanie

1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2020

Miejsce składania wniosków

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu
al. Armii Krajowej 54 50-541 Wrocław

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP składany jest w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (SOWA POWER)

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa dolnośląskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektów mogą być realizowane instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do typów projektów wskazanych w opisie Podziałania 1.1.1 Osi I Rynek pracy otwarty dla wszystkich w PO WER 2014-2020, zawarte w rozdziale 2 podrozdział 2.1 w ogłoszeniu o naborze.

 

Projekty muszą być skierowane do osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. osób z kategorii NEET.

Kryteria wyboru projektów

Określiliśmy w załączniku nr 2 do ogłoszenia o naborze

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania
100%

Minimalny wkład własny
Nie dotyczy - dla projektów pozakonkursowych nie przewidziano udziału wkładu własnego.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Maksymalna kwota dofinansowania
Maksymalna kwota dofinansowania wskazana jest dla każdego PUP w tabeli w podrozdziale 1.3 w ogłoszeniu naboru.

Suma wartości w budżecie wniosku o dofinansowanie na 2020 rok oraz wartości VAT dotyczącej dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w 2020 roku nie może przekroczyć  wartości z decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej (MRPiPS) określającej poziom środków Funduszu Pracy na 2020 rok.
W 2021 roku  nie może przekroczyć  wartości (części limitu) określającej poziom środków Funduszu Pracy na 2021 rok wskazanej w tabeli w podrozdziale 1.3 w ogłoszeniu naboru.

 

Wartość projektu
Maksymalna wartość projektu EFS wskazana jest dla każdego PUP w podziale na lata 2020 i 2021 w tabeli w podrozdziale 1.3 w ogłoszeniu naboru.

Wartość Projektu PUP musi być oszacowana przez Wnioskodawcę.
PUP planując budżet Projektu PUP powinien oszacować wartość podatku VAT w przypadku jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Wartość Projektu PUP stanowi różnicę pomiędzy  wartością Projektu EFS, a szacowaną wartością podatku VAT dla tych form wsparcia zgodnie z informacjami w podrozdziale 1.3 i 4.2 w ogłoszeniu naboru.

Regulamin konkursu

Ogłoszenie o naborze (.doc) - pobierz plik
Ogłoszenie o naborze (.pdf) - pobierz plik

Załączniki komplet - pobierz

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi Załącznik nr 3 do ogłoszenia

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi Załącznik nr 11 do ogłoszenia

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy – dla projektów pozakonkursowych nie przewidziano środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Jeśli masz pytania zadzwoń do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Dodatkowe informacje można uzyskać w:

  • Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu al. Armii Krajowej 54 50-541 Wrocław
    Wydział Wdrażania PO WER 
    tel.: 071/39-74-153  lub 178 lub 179 lub 154 lub 160

  • oraz punkt kontaktowy ds. PO WER pok.100- I piętro,
    tel. 71 39 74 110 lub 111, e-mail: promocja@dwup.pl

Linki

Pełna informacja o naborze opublikowana na stronie IP POWER (Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy) - przejdź

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.