1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe

1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020Wiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

od 14.01.2020 do 27.01.2020

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe

Poddziałanie

1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach,

ul. Witosa 86,

25-561 Kielce

Sposób składania wniosków

Wniosek składany jest w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA (https://sowa.efs.gov.pl/).

Kto może składać wnioski?

Miejski i Powiatowe Urzędy Pracy z obszaru województwa świętokrzyskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektów mogą być realizowane instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych odnoszące się do typów operacji wskazanych w opisie Działania 1.1 Osi I Osoby młode na rynku pracy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie POWR.01.01.01-IP.14-26-001/20

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

41 514 334,87 PLN

Regulamin konkursu

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie POWR.01.01.01-IP.14-26-001/20

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie znajduje się w systemie SOWA

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 3 do umowy: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług

Załącznik nr 4 do umowy: Harmonogram płatności

Załącznik nr 5 do umowy: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Załącznik nr 6 do umowy: Wzór oświadczenia uczestnika projektu

Załącznik nr 7 do umowy: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych

Załącznik nr 8 do umowy: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych

Załącznik nr 9 do umowy: Obowiązki informacyjne Beneficjenta

Załącznik nr 10 do umowy: Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w imieniu Beneficjenta do wykonywania czynności związanych z realizacją Projektu PUP

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce, tel. 41364 16 25; 41364 16 50; 41364 16 24;

Linki

Pełna dokumentacja naboru pozakonkursowego nr POWR.01.01.01-IP.14-26-001/20

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.