1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe

1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020Wiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

zakończony 28.09.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe

Poddziałanie

1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2020

Miejsce składania wniosków

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu
al. Armii Krajowej 54
50-541 Wrocław

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (SOWA POWER)

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa dolnośląskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektów mogą być realizowane instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do typów projektów wskazanych w opisie Podziałania 1.1.1 Osi I Rynek pracy otwarty dla wszystkich w PO WER 2014-2020, zawarte w rozdziale 2 podrozdział 2.1 w ogłoszeniu o naborze.

Kryteria wyboru projektów

Określiliśmy w ogłoszeniu o naborze (załącznik nr 2)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów.

Limit Funduszu Pracy jako kwota przeznaczona na dofinansowanie na realizację Projektów EFS wynosi 64 832 033,33 PLN, z przeznaczeniem na wydatkowanie:
- w 2021 roku 7 447 426,33 PLN
- w 2022 roku 57 384 607,00 PLN.

Szacowana kwota przeznaczona na realizację Projektów PUP w województwie dolnośląskim na lata 2021-2022 wynosi 59 645 471,22 PLN, z przeznaczeniem na wydatkowanie:
- w 2021 roku 6 851 632,22 PLN
- w 2022 roku 52 793 839,00 PLN.

Regulamin konkursu

Ogłoszenie o naborze doc)
Ogłoszenie o naborze (pdf)

Załączniki:

 1. Roczny Plan Działania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2020 rok –  wyciąg z fiszką projektu pozakonkursowego;
 2. Wykaz kryteriów wyboru dla projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy - kryteria formalne, merytoryczne i horyzontalne  - wyciąg z uchwały nr 307 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój z dnia 20 kwietnia 2020 roku;
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu PO WER;
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy;
 5. Instrukcja do standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w programach operacyjnych współfinansowanych z EFS;
 6. Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER 2014-2020;
 7. Wzór deklaracji poufności dla osoby oceniającej projekt;
 8. Wzór oświadczenia pracownika IP o bezstronności;
 9. Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach PO WER;
 10. Zalecenia w zakresie dokonywania oceny spełniania kryteriów merytorycznych;
 11. Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.1 PO WER 2014-2020;
 12. Wzór Oświadczenia o podziale limitu FP na realizację projektu na lata 2021-2022 w ramach PO WER.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Opisaliśmy w złączniku nr 3 do ogłoszenia

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik nr 11 do ogłoszenia

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy – dla projektów pozakonkursowych nie przewidziano środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje można uzyskać w:
DWUP  – Filia we Wrocławiu al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław,
tel. 071/39-74-153  lub 178 lub 179 lub 154 lub 160.

Linki

Informacja o naborze na stronie DWUP

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.