1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe

1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020



Wiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

zakończony 16.11.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe

Poddziałanie

1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,
ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Sposób składania wniosków

a) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych System Operacyjny Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Przed przesłaniem elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie z systemu SOWA do siedziby WUP w Opolu należy najpierw zweryfikować poprawność jego wypełnienia. W tym celu należy kliknąć przycisk „Sprawdź”.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie Powiatowe Urzędy Pracy z terenu województwa opolskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektów mogą być realizowane tylko instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych odnoszące się do typów operacji wskazanych w opisie Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Osi I Osoby młode na rynku pracy.  

Kryteria wyboru projektów

Znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu
https://power-wupopole.praca.gov.pl/

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi projekty będą dofinansowane w 100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa opolskiego w 2022r.  w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER 2014-2020, wynosi 17 000 000,00 złotych, zgodnie z przedstawionym podziałem środków dla powiatowych urzędów pracy na realizację projektów pozakonkursowych stanowiącym załącznik nr 2 znajdującym się w Ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa opolskiego.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOC 461 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 429 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Po opracowaniu nowego wzoru przez MIiR, zostanie przesłany do powiatowych urzędów pracy z terenu województwa opolskiego

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Dla projektów pozakonkursowych nie przewidziano środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowych informacji dotyczących wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz możliwości ubiegania się o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udziela: 

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
Punkt Informacyjny o Europejskim Funduszu Społecznym (EFS)
(adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14)
tel. 77 44 16 754, fax: 77 44 16 599
e-mail: punktefs@wup.opole.pl, wup@wup.opole.pl,
strona internetowa: power.wupopole.praca.gov.pl

Wydział Wdrażania PO WER i RPO, tel.  77 44 17 462 lub  77 44 16 492.

Linki

https://power-wupopole.praca.gov.pl/poddzialanie-1.1.1-po-wer-28.10.2020-

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.




Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.