1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe

1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020Wiedza Edukacja Rozwój

Termin konkursu

zakończony 9.04.2021

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe

Poddziałanie

1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Projektodawca składa wniosek w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11

35 - 055 Rzeszów

Sposób składania wniosków

Projektodawca składa wniosek w formie elektronicznej za pośrednictwem

Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wyłącznie Powiatowe Urzędy Pracy z terenu województwa podkarpackiego, wskazane w SzOOP jako beneficjent projektów pozakonkursowych w ramach Osi Priorytetowej I PO WER, Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065, z późń. zm.), z wyłączeniem robót publicznych.

Kryteria wyboru projektów

1.    Ogólne kryteria merytoryczne oceniane w systemie 0-1 („spełnia”/ ”nie spełnia”): Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach właściwego Działania/Poddziałania PO WER lub właściwego naboru o ile ustalono w nim kryterium dostępu zawężające listę podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie

2. Kryteria dostępu określone przez IP w Rocznym Planie Działania oceniane w systemie 0-1 („spełnia”/ ”nie spełnia”)  

3. Kryteria horyzontalne oceniane w systemie 0-1 („spełnia”/ ”nie spełnia”)  

4. Kryteria merytoryczne oceniane punktowo (w przypadku projektów pozakonkursowych ocena kryteriów nie polega na przyznaniu wag punktowych określających stopień spełniania kryterium a na wyborze jednej z dwóch możliwych opcji: TAK, NIE - SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY LUB UZUPEŁNIENIA I UZASADNIĆ, określonych we wzorze karty oceny merytorycznej stanowiącym załącznik nr 6.1.3 do dokumentacji naboru)  

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Każdy wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP powinien zostać przygotowany na wartość stanowiącą sumę środków na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 8 ii, wskazaną w decyzji ministra właściwego ds. pracy określającej poziom środków Funduszu Pracy na 2021 r. oraz środków FP na 2022 r., określonych w załączniku nr 6.1.1 do dokumentacji naboru.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków dostępnych w ramach ogłaszanego naboru wynosi 43.856.110 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dziesięć złotych  00/100)

Regulamin konkursu

dokumentacja naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie

dokumentacja naboru

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy  dofinansowane stanowi załącznik 6.1.4 do Dokumentacji naboru.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy.

Pytania i odpowiedzi

Dokumentacja naboru jest dostępna w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie przy ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35 - 055 Rzeszów , oraz na stronie internetowej http://power-wuprzeszow.praca.gov.pl. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Wydział Wdrażania POWER przy ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35 - 055 Rzeszów , e-mail: wup@wup-rzeszow.pl.

Linki

Nabór nr POWR.01.01.02-IP.21-18-012/21

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.