1.1 Wsparcie zatrudnieniaPomoc Techniczna

Termin konkursu

od 01.11.2020 do 30.04.2021

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

Pomoc Techniczna

Działanie

1.1 Wsparcie zatrudnienia

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Instytucja Zarządzająca PO PT, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Sposób składania wniosków

W wersji elektronicznej z wykorzystaniem systemu SL2014- PT.

Kto może składać wnioski?

 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (byłe Ministerstwo Cyfryzacji)
 • Ministerstwo Aktywów Państwowych
 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Ministerstwo Infrastruktury
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
 • jednostki pełniące rolę Instytucji Pośredniczących i Wdrażających dla krajowych programów operacyjnych (za wyjątkiem WUP, pełniących rolę IP POWER, które będą finansowane w ramach pomocy technicznej POWER oraz NCBiR)
 • Centrum Projektów Europejskich
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Urząd Transportu Kolejowego
 • Urząd Zamówień Publicznych

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • zatrudnienie pracowników instytucji zaangażowanych w realizację polityki spójności wykonujących zadania związane z przygotowaniem, zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, ewaluacją, informacją i promocją, tworzeniem sieci, rozpatrywaniem skarg, koordynacją oraz kontrolą i audytem instrumentów strukturalnych wdrażanych w ramach polityki spójności w latach 2014-2020 oraz zamykających poprzednie perspektywy finansowe i przygotowujących przyszły okres programowania po 2020 r. oraz zatrudnienie pracowników wykonujących działania wspierające na rzecz instytucji w systemie realizacji Umowy Partnerstwa

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 44 KB) 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Nie wskazano.

Regulamin konkursu

Projekty zostaną wybrane w trybie pozakonkursowym, w którym nie opracowuje się Regulaminu konkursu. Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w trybie pozakonkursowym wniosek o dofinansowanie projektu jest składany na wezwanie właściwej instytucji w terminie przez nią wyznaczonym.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wezwanie do składania wniosków o dofinansowanie (PDF 221 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 211 KB) 

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie (PDF 817 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu  (PDF 416 KB)

Wzór porozumienia o dofinansowaniu projektu (PDF 381 KB) 

Wzór umowy o dofinansowaniu projektu (PDF 382 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie przewiduje się środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

tel. 22/ 273 78 16, 22/ 273 78 12, 22/ 273 78 00

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.