11.1 Aktywne włączenie- RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/20RPO Lubelskiego

Termin konkursu

zakończony 22.07.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Lubelskiego

Działanie

11.1 Aktywne włączenie- RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/20

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin: listopad 2020

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

ul. Obywatelska 4

20-092 Lublin

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy opracować z wykorzystaniem generatora wniosków o dofinansowanie w LSI2014EFS. Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej https://lsi2014efs.lubelskie.pl.Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014EFS w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9, 10, 11, 12 dla wnioskodawców/beneficjentów oraz Regulamin korzystania z Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014EFS dostępne są na ww. stronie internetowej.

W przypadku założenia w imieniu wnioskodawcy/beneficjenta konta w systemach informatycznych LSI2014EFS przez podmioty inne niż wnioskodawca/beneficjent, nie będzie możliwości zmiany właściciela konta w systemie lub przeniesienia wniosku/projektu z konta podmiotu zewnętrznego na konto wnioskodawcy/beneficjenta. Pozostawienie uprawnień do kont w ww. systemach informatycznych poza kontrolą wnioskodawcy/beneficjenta może uniemożliwić proces wnioskowania, negocjacji, podpisania umowy lub realizacji projektu.Wniosek o dofinansowanie jest składany w formie papierowej w języku polskim (wydruk z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS), dostarczony osobiście w godzinach pracy Urzędu (tj. 7.30 – 15.30), przesyłką kurierską lub pocztą, opatrzony pieczęciami i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy oraz partnera/-ów (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie), w 2 egzemplarzach (tj. oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym poniżej albo 2 oryginały).

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:

  • Instytucje pomocy i integracji społecznej,
  • Instytucje rynku pracy,
  • Instytucje wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  • Podmioty reintegracyjne,
  • Organizacje pozarządowe, działające w obszarze rynku pracy/pomocy i integracji społecznej, Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w tym jednostki pomocy społecznej,
  • PFRON,
  • Ochotnicze Hufce Pracy,
  • Centra aktywności lokalnej,
  • Podmioty ekonomii społecznej. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1.Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację oraz reintegrację społeczno-zawodową Programy na rzecz społeczności marginalizowanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi, w tym realizacja programów aktywności lokalnej.

2. Kompleksowe programy reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej realizowane  głównie przez Zakłady Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (DOCX 2 MB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 814 179,86 PLN

Regulamin konkursu

 

Regulamin konkursu z 25 sierpnia.2020 (PDF 2 MB)

Regulamin konkursu 11.1 (PDF 2 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku (PDF 247 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie 11.1 (DOCX 2 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie. (DOCX 2 MB)

Załącznik nr 5 Załącznik nr 6A Wzor minimalnego zakresu umowy partnerskiej (DOCX 2 MB)

Załącznik nr 6B Wzór minimalnego zakresu umowy partnerskiej (DOCX 2 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W ramach kwoty dofinansowania zostanie utworzona rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą w wysokości minimum 540 708,99 zł .

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 11.1 Aktywne włączenie informacje udzielane są pod nr tel. (81) 46 35 363 lub 605 903 491 oraz drogą elektroniczną pod adresem punkt.konsultacyjny@wup.lublin.pl

Linki

Ogłoszenie konkursu na stronie RPO woj. lubelskiego

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.