11.1 Aktywne włączeniew tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie / 11.1.3 Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym świadczone przez podmioty integracji społecznej - projekt ZIT Ełk. Konkurs nr RPWM.11.01.03-IZ.00-28-001/21

Termin konkursu

zakończony 9.07.2021

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie / 11.1.3 Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym świadczone przez podmioty integracji społecznej - projekt ZIT Ełk. Konkurs nr RPWM.11.01.03-IZ.00-28-001/21

Działanie

11.1 Aktywne włączenie

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, p. 219

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca w ramach przedmiotowego konkursu ma możliwość wyboru formy złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, bowiem IOK w ramach przedmiotowego konkursu dopuszcza zastosowanie systemu mieszanego.

System mieszany polega na tym, iż Wnioskodawca sam dokonuje wyboru formy złożenia wniosku o dofinansowanie projektu spośród dwóch niżej wymienionych form:

1.         elektroniczna – Wnioskodawca oraz Partner/-erzy (o ile dotyczy) podpisuje/-ą wniosek o dofinansowanie projektu podpisem elektronicznym tylko w wersji elektronicznej. Tak podpisany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami (zeskanowany oryginał Rekomendacji wydanej przez Związek ZIT MOF Ełk), należy przesłać do IOK za pośrednictwem LSI MAKS2, zgodnie z opisem umieszczonym w załączniku nr 2 do Regulaminu. W przypadku wyboru tej formy Wnioskodawca nie składa już wersji papierowej wniosku o dofinansowanie projektu;

2.         tradycyjna - dotychczasowa forma złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami (tj. skan Rekomendacji wydanych przez Związek ZIT MOF Ełk) należy przesłać do IOK za pośrednictwem LSI MAKS2. Wnioskodawca musi wygenerować wersję papierową wniosku o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami. Następnie podpisaną przez osobę/-y upoważnioną/-e do podejmowania wiążących decyzji w imieniu Wnioskodawcy oraz Partnera/-ów (o ile dotyczy) można składać osobiście lub przesłać pocztą/przesyłką kurierska do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. W przypadku wyboru tej formy Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami (wygenerowany z systemu LSI MAKS2 skan oryginału dołączonego do wersji elektronicznej wniosku lub oryginał Rekomendacji wydanej przez Związek ZIT MOF Ełk) zarówno w wersji elektronicznej (bez podpisu elektronicznego) oraz w wersji papierowej (podpisaną przez osobę/-y upoważnioną/e). 

W przypadku wyboru przez Wnioskodawcę elektronicznej formy złożenia wniosku o dofinasowanie projektu, wnioski o dofinansowanie projektów należy złożyć:

•           wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem LSI MAKS2, od dnia 25.06.2021 r. od godziny 0:00 do dnia 9.07.2021 r. do godziny 15:00.

W przypadku wyboru przez Wnioskodawcę tradycyjnej formy złożenia wniosku o dofinasowanie projektu, wnioski o dofinansowanie projektów należy złożyć:

•           w formie elektronicznej, za pośrednictwem LSI MAKS2, od dnia 25.06.2021 r. od godziny 0:00 do dnia 9.07.2021 r. do godziny 15:00,oraz

•           w formie papierowej w dniach od 25.06.2021 r. do dnia 9.07.2021 r. - w siedzibie IOK, w punkcie przyjmowania wniosków tj.: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, Pokój 219 (piętro II) (wejście do budynku od strony Placu Solidarności). 

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek".

Należy pamiętać, że do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach projektów dołączyć trzeba Rekomendacja Związku ZIT MOF Ełk. 

Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie znajdują się w Regulaminie konkursu (PDF 3 MB).

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu w ramach konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające, na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ 1 projektu

Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze:

a)         Społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej realizowanym poprzez m.in. organizację i finansowanie:

-           zajęć umożliwiających rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych,-           poradnictwa,

-           wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,

-           treningów kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego,

-           usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu, streetworkera.

b)        Zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy realizowanym poprzez m.in. organizację i sfinansowanie:

-           aktywizacji zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem m.in. doradcy zawodowego, trenera pracy, coacha, asystenta osoby niepełnosprawnej,

-           poradnictwa,

-           wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową,

-           staży,

-           praktyk zawodowych,

-           uczestnictwa w zajęciach CIS, KIS lub reintegracji zawodowej u pracodawcy,

-           kursy i szkolenia zawodowe.

c)         Edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy realizowanym poprzez m.in. skierowanie i sfinansowanie:

-           zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia lub zajęć w ramach kształcenia ustawicznego, mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego,

-           usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego).

d)        Zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy realizowanym m.in. poprzez skierowanie i sfinansowanie:

-           programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

-           finansowanie kosztów badań lekarskich związanych z podjęciem zatrudnienia,

-           promocji zdrowego stylu życia (np. działania z zakresu racjonalnego gospodarowania żywnością, działania z zakresu aktywizacji fizycznej służące zmianie postaw i kształtujące nawyki zdrowego stylu życia).

* Usługi poradnictwa specjalistycznego stanowić będą jeden z elementów szerszego, kompleksowego wsparcia zdefiniowanego na podstawie indywidualnej diagnozy uczestników projektów w ramach aktywnej integracji.

Typ 2 projektu

Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj. centra integracji społecznej, klubu integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza).

Finansowanie wsparcia świadczonego osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym odbywać się będzie:

- w nowo utworzonych podmiotach,

- w istniejących podmiotach. 

Miejsce realizacji projektu (pole 1.13 wniosku) to terytorium Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku (MOF Ełku). Oznacza to, iż realizując projekt typu 1 oraz typu 2 jako miejsce realizacji projektu należy wybrać MOF Ełk tj. Miasto Ełk lub gminę wiejską Ełk.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz w Regulaminie konkursu (PDF 3 MB).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wyrażona w złotych nie może przekroczyć równowartości 100 000,00 euro (niniejszy konkurs dopuszcza realizację tylko i wyłącznie projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi).

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu dla typu 1 projektu wynosi: 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu − dla projektów OPS i PCPR, 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu − dla pozostałych podmiotów publicznych i podmiotów niepublicznych, 85% wydatków kwalifikowalnych – w przypadku projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania dla typu 2 projektu wynosi: 95% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, 85% wydatków kwalifikowalnych - w przypadku projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

800 000,00 złotych

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 3 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 2 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 2 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII Regulaminu konkursu (PDF 3 MB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować do:

1. Sekretarza konkursu (osoby odpowiedzialnej za konkurs) – pracownika Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej:

tel.: 89 512 55 13,faks: 89 512 55 09

e-mail: naboryrops@warmia.mazury.pl

2. W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

3. Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich:

  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn,

tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85,  89 512 54 86,

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,

tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16,

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk,

tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Dodatkowo, na stronie internetowej programu www.rpo.warmia.mazury.pl, funkcjonuje odnośnik do najczęściej zadawanych pytań (FAQ), w których na bieżąco umieszczane są szczegółowe pytania i odpowiedzi odnoszące się do jednostkowych przypadków związanych z danym konkursem/beneficjentem.

Linki

Strona konkursowa z pełna dokumentacją naborową

Szczegółowy opis osi priorytetowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.