Informacja o konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”. [Nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-389/20; Nr konkursu nadany przez LGD: 3/2020]RPO Kujawsko-pomorskiego

Termin konkursu

zakończony 15.06.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Kujawsko-pomorskiego

Działanie

Informacja o konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”. [Nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-389/20; Nr konkursu nadany przez LGD: 3/2020]

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2021

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w biurze LGD „Podgrodzie Toruńskie”, ul. Toruńska 36A lok. 2, 87-162 Lubicz, w godzinach pracy biura: poniedziałek - piątek: 07:00 – 15:00.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej i papierowej zawarte są w podrozdziale „Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu” Zasad wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

Kryteria wyboru projektów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 4 do Zasad wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS.

Wnioski o dofinansowanie projektu, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji z Warunkami udzielenia wsparcia zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Warunki udzielenia wsparcia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Zasad wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu. 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 194 492,55 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). 

Regulamin konkursu

Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS (PDF 564 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (DOCX 146 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 5 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie - kwoty ryczałtowe (DOC 2 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowy opis procedury odwoławczej zawarty został w dokumentach: Procedura oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie” wraz z procedurą przeprowadzania naboru wniosków oraz Procedura odwoławcza RPO WK-P 2014-2020 w ramach RLKS (stanowiących załącznik do Zasad wsparcia).

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura LGD „Podgrodzie Toruńskie”.  

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 605 786 466.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.