11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowotrwałych oraz wysokiej jakości usług

Termin konkursu

zakończony 31.08.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

trwałych oraz wysokiej jakości usług

Działanie

11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III/IV kwartał 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, s. 219

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosków

W przypadku wyboru przez Wnioskodawcę elektronicznej formy złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, Wnioski o dofinansowanie projektów należy złożyć:

  • wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem LSI MAKS2, od dnia 11.08.2020 r . od godziny 0:00 do dnia 31.08.2020 r . do godziny 15:00; 

W przypadku wyboru przez Wnioskodawcę tradycyjnej formy złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, wnioski o dofinansowanie projektów należy złożyć:

  • w formie elektronicznej,  za pośrednictwem LSI MAKS2, od dnia 11.08.2020 r. od godziny 0:00 do dnia  31.08.2020 r . do godziny 15: 00,
  • i w formie papierowej, za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej wyznaczonego operatora, tj. Poczta Polska SA, w dniach od  11.08.2020 r. do 31.08.2020 r. 

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek".

Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie znajdują się  Regulaminie naboru (PDF 1 MB).

Kto może składać wnioski?

Jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

TYP 3 - Realizacja usług wspierających osoby przebywające w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji oraz osoby, które w związku z epidemią COVID-19 wymagają świadczenia usług w miejscu zamieszkania lub usług w ośrodkach wsparcia, jak również podmioty świadczące usługi i pomoc w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zwalczania skutków wystąpienia COVID-19, poprzez m.in.:

a)  Zatrudnianie nowego personelu do świadczenia usług w instytucjach i środowisku np. pielęgniarek/rzy, opiekunek/ów, rehabilitantów, opiekuna medycznego, pokojowej (w tym personelu z innych placówek, które nie pracuje z powodu ich zamknięcia, opiekunów, którzy powrócili z zagranicy);

b)  Wypłata dodatkowego wynagrodzenia (dodatki) dla pracowników już zatrudnionych w celu zatrzymania ich odpływu (w tym zwolnienia, urlopy itp.) (uszczegółowienie: wypłata tego dodatku dotyczy tylko pracowników zatrudnionych w placówkach całodobowych – osób bezpośrednio pracujących z podopiecznymi/pensjonariuszami, osób pracujących „przy łóżkach”);

c) Zmniejszanie liczby osób w instytucjach np. poprzez zapewnienie tym osobom miejsc w mieszkaniach o charakterze chronionym (mieszkania treningowe, mieszkania wspierane) lub wspomaganym, a także przygotowanie miejsc tymczasowego pobytu, w szczególności dla osób przebywających w największych instytucjach w celu rozgęszczenia mieszkańców i minimalizacji ryzyka zarażenia;

d) Przygotowanie miejsc do ewakuacji instytucji (np. szkoły, ŚDS, WTZ, domy studenta, hotele i inne) jak najbliżej miejsca placówki ewakuowanej oraz finansowanie funkcjonowania takich miejsc (w tym wynagrodzenia, koszty wyżywienia, koszty środków ochrony osobistej oraz materiałów jednorazowego użytku);

e) Przygotowanie miejsc odbywania kwarantanny lub miejsc noclegowych i wyżywienia dla osób realizujących usługi, które chcąc chronić własne rodziny, nie mogą lub nie chcą wrócić do własnego domu;

f) Pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla osób tego potrzebujących, a w szczególności dla szeroko rozumianych pracowników podmiotów świadczących usługi (zwłaszcza on-line lub telefoniczna);

g) Rekrutowanie i edukowanie wolontariuszy, zwłaszcza do świadczenia usług w społeczności lokalnej, a także do pomocy w instytucjach (jeśli to możliwe i uzasadnione);

h)  Rekrutowanie, edukowanie i nagradzanie sąsiadów za realizację sąsiedzkich usług opiekuńczych;

i) Dostarczanie gotowych posiłków lub zakupów do domów osób potrzebujących, jak również do instytucji świadczących usługi;

j) Zakup doposażenia stanowisk pracy w pomiotach świadczących usługi w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z epidemią, w tym. m.in. zakup: maseczek, gogli, przyłbic, rękawiczek jednorazowych, fartuchów ochronnych, kombinezonów, płynów do dezynfekcji ciała i powierzchni;

k) Zakup i przeprowadzenie testów na obecność COVID-19 dla podmiotów świadczących usługi zarówno w formach instytucjonalnych, jak i w społeczności lokalnej (w przypadku realizacji powyższej formy wsparcia wnioskodawca zobowiązany jest do prowadzenia bazy danych osób, celem nie dublowania testów);

l) Zakup środków opatrunkowych, w tym szczególnie: gazików, bandaży, chust, termometrów bezdotykowych, sprzętu do dekontaminacji (np. lampy, maty itd.), innych sprzętów i materiałów niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID-19.

Powyższy katalog jest otwarty, co oznacza, że dobór działań następuje w zależności od zdiagnozowanych przez Wnioskodawcę potrzeb grup docelowych w regionie.

W planowaniu działań należy uwzględnić poniższe:

Działania są zgodne z ideą deinstytucjonalizacji usług społecznych i stopniowego przechodzenia od usług opiekuńczych świadczonych przez instytucje do usług o charakterze środowiskowym.  Przewidziane w PI 9iv działania związane z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 mają charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach pandemii.  Tym samym projekty ma na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się pandemii i ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych zakażeniem. Działania przewidziane w PI 9iv, ze względu na ograniczony do warunków pandemii COVID-19 zakres czasowy, nie przyczynią się do wzrostu liczby osób objętych opieką instytucjonalną, ani do trwałego wzrostu zdolności instytucjonalnych podmiotów świadczących usługi opieki całodobowej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz w Regulaminie naboru (PDF 1 MB).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

17 000 000 złotych

Regulamin konkursu

Regulamin naboru (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 2 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII  Regulaminu naboru  (PDF 1 MB) .

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować do: 

1. Osoby odpowiedzialne za nabór - pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej:

tel .: 89 512 55 45, 89 512 55 13,               

faks: 89 512 55 09

e-mail:  naboryrops@warmia.mazury.pl  

2. Punktów Informacyjnych

  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn,

e-mail:  gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-84, 89 512-54-85, 89 512-54-86

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Biuro Regionalne w Elblągu,

ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,  

e-mail:  lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Biuro Regionalne w Ełku,

ul. Kajki 10, 19-300 Ełk,  

e-mail:  lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 87734-11-09, 87734-11-10, 87610-07-77

Godziny pracy punktów: poniedziałek 8: 00–18: 00, wtorek – piątek 7: 30–15: 30

Dodatkowo na stronie internetowej programu  www.rpo.warmia.mazury.pl , funkcjonuje link do pytań zadawanych (FAQ) , w których na bieżąco umieszczane są szczegółowe pytania i odpowiedzi udzielające się do stron internetowych z danego miejsca / opcji.

Linki

Strona naboru z pełną dokumentacją konkursową

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Szczegółowy opis osi priorytetowych

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.