11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowotrwałych oraz wysokiej jakości usług

Termin konkursu

zakończony 24.11.2017

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

trwałych oraz wysokiej jakości usług

Działanie

11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, p. 212

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej.Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek". 

Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie IOK osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską.

Należy pamiętać, że do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie projektu dołączyć trzeba:

  • rekomendację wydaną przez Związek ZIT MOF Ełk dla projektów w ramach instrumentu ZIT bis RPO WiM 2014-2020, 
  • wyciąg z programu rewitalizacji, 
  • oświadczenie o świadomości skutkówniezachowania wskazanej formy komunikacji

 

Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów, które należy dołączyć do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie znajdują się w Regulaminie konkursu (Rozdział III).

Kto może składać wnioski?

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie: 

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego; 
  • jednostki organizacyjne pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej); 
  • jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym; 
  • jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej); 
  • organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej; 
  • podmioty ekonomii społecznej. 

Projekty będą realizowane na obszarze rewitalizacji wyznaczonym w „Programie Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023”. Szczegółowe informacje na temat obszaru realizacji projektu znajdują się w Regulaminie konkursu (Podrozdział 3.4).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów określonych dla Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałania 11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne RPO WiM 2014−2020, obejmujące działania sprzyjające włączeniu społecznemu przez realizację usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym oraz prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz w Regulaminie konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna dopuszczalna wartość dofinansowania wynosi 95%, w tym wsparcie finansowe EFS wynosi 85%, budżet państwa wynosi 10%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 935 563,43 zł

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – obowiązuje od 8.01.2017 r.

Regulamin konkursu (PDF 1 MB) – wersja archiwalna (14.11.2017–7.01.2017 r.)

Regulamin konkursu (PDF 1 MB) – wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 752 KB) – obowiązuje od 8.01.2017 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 718 KB) – wersja archiwalna

Instrukcja wypełniania wniosku (PDF 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB) – obowiązuje od 8.01.2017 r.

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB) – wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1007 KB) – wersja archiwalna

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-85, 89 512-54-86

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, 

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk 

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 87 734-11-09, 87 734-11-10, 87 610-07-77

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00,  wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

Pytania można kierować także do pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Biura Planowania i Naboru Wniosków

tel. 89 512 55 42

faks 89 512 55 09

mail: naboryrops@warmia.mazury.pl

Linki

Link do strony z pełną dokumentacją konkursową

Szczegółowy opis osi priorytetowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.