11.2 Usługi społeczne i zdrowotneRPO Lubelskiego

Termin konkursu

zakończony 13.03.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Lubelskiego

Działanie

11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2021

Miejsce składania wniosków

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Punkt Kontaktowy, pokój nr 1

ul. Czechowska 19

20-072 Lublin

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy opracować z wykorzystaniem generatora wniosków o dofinansowanie w LSI2014EFS. Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej https://lsi2014efs.lubelskie.pl.

Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014EFSw ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9, 10, 11, 12 dla wnioskodawców/ beneficjentów oraz Regulamin korzystania z Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014EFS dostępne są na ww. stronie internetowej.

Wniosek o dofinansowanie jest składany w formie papierowej (wydrukz formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS), dostarczony osobiście w godzinach pracy Urzędu (tj. 7.30 – 15.30), przesyłką kurierską lub pocztą, opatrzony pieczęciami i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążącychw imieniu wnioskodawcy oraz partnera/-ów (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie), w 2 egzemplarzach (tj. oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym poniżej albo 2 oryginały).

Przed wydrukowaniem papierowej wersji wniosku (z formatu PDF) należy sprawdzić czy wszystkie obowiązkowe pola wniosku zostały wypełnione (dokonać walidacji wniosku przyciskiem "Sprawdź" w LSI2014EFS).

Wnioski, które nie przeszły pomyślnie walidacji, są opatrzone sformułowaniem: "Wydruk próbny", co skutkuje niespełnieniem warunku formalnego nr 3.2.

Wnioskodawca przesyła w LSI2014EFS elektroniczną wersję ww. wniosku utworzoną za pośrednictwem LSI2014EFS oraz tożsamą z nią wersję papierową (tożsamość sum kontrolnych) - najpóźniej w dniu zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu.

Dokumenty złożone:

- wyłącznie w formie elektronicznej,

- w formie papierowej innej niż wydruk z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS,

- wyłącznie w formie papierowej

nie stanowią wniosków o dofinansowanie i nie podlegają weryfikacji i ocenie jako wnioski.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:

- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;podmioty świadczące usługi społeczne użyteczności publicznej, w tym ośrodki wsparcia (w tym specjalistyczne ośrodki wsparcia),

- instytucje wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

- placówki wsparcia dziennego, jednostki specjalistycznego poradnictwa;

- Centra Aktywności Lokalnej;

- organizacje pozarządowe;

- podmioty ekonomii społecznej[1].

(Typ projektu nr 2-5 w SZOOP).

 

[1] Podmioty ekonomii społecznej w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty w zakresie:

2. Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania.

3. Wsparcie dla tworzenia/ funkcjonowania placówek świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej:

a) środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne,

b) dziennych i rodzinnych domów pomocy dla osób starszych.

4. Usługi z zakresu mieszkalnictwa[2] chronionego[3] oraz wspomaganego,w tym treningowego[4] i wspieranego[5].

5. Tworzenie warunków do opieki domowej, m. in. funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego.

 

[2] Wsparcie dla mieszkań chronionych i mieszkań wspomaganych polega na tworzeniu miejsc w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach chronionych lub mieszkaniach wspomaganych, przeznaczonych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Liczba miejsc w mieszkaniu wspomaganym nie może być większa niż 7. W przypadku mieszkań wspomaganych w formie mieszkań wspieranych, możliwe jest tworzenie miejsc pobytu okresowego (w zastępstwie za opiekunów faktycznych) lub stałego. Formą mieszkania wspomaganego nie jest mieszkanie socjalne.

[3] Mieszkanie chronione, o którym mowa w art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Rodzaj i zakres wsparcia świadczonego w mieszkaniu chronionym oraz standard lokalu przeznaczonego na mieszkanie chronione określają akty wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy.

[4] Usługa mieszkania treningowego, przygotowującego osoby w nim przebywające do prowadzenia samodzielnego życia. Usługa ma charakter okresowy i służy określonym kategoriom osób (w szczególności osobom opuszczającym pieczę zastępczą, osobom bezdomnym, osobom z zaburzeniami psychicznymi)w osiągnięciu częściowej lub całkowitej samodzielności m.in. poprzez trening samodzielności, poradnictwo, pracę socjalną lub inne usługi aktywnej integracji. Usługa mieszkania treningowego musi spełniać definicję usług świadczonych w lokalnej społeczności (określoną w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020).

[5] Usługa mieszkania wspieranego, stanowiącego alternatywę dla pobytu w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Usługa ma charakter pobytu stałego lub okresowego (w przypadku potrzeby opieki w zastępstwie za opiekunów faktycznych). Służy osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub osobom z niepełnosprawnościami, w szczególności osobom wymagającym wsparcia w formie usług opiekuńczych lub asystenckich. Usługa mieszkania wspieranego musi spełniać definicję usług świadczonych w lokalnej społeczności (określoną w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 80%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu – kwota dofinansowania publicznego wynosi 6 766 000,00 Euro, tj. 28 800 832,20 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin dostępny na stronie, na której zamieszczane będą też wszelkie ewentualne jego zmiany.

Wzór wniosku o dofinansowanie

W załącznikach do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

W załącznikach do Regulaminu konkursu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VI Regulaminu konkursu.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.