11.2 Usługi społeczne i zdrowotneRPO Lubelskiego

Termin konkursu

od 30.11.2017 do 02.02.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Lubelskiego

Działanie

11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2018

Miejsce składania wniosków

Departament Wdrażania EFS UMWL

ul. Czechowska 19, pok. 1

20-072 Lublin

 

 

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie: 

a) papierowej (wydruk z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS), dostarczony osobiście w godzinach pracy Urzędu (tj. 7.30 – 15.30), przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy IOK opatrzonej pieczęciami i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy oraz partnera/-ów (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie), w 2 egzemplarzach (tj. oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym poniżej albo 2 oryginały).

b) Wnioskodawca przesyła w LSI2014EFS  elektroniczną wersję ww. wniosku utworzoną za pośrednictwem LSI2014EFS, tożsamą z wersją papierową (tożsamość sum kontrolnych) - najpóźniej w dniu zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu.

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 11.2 RPO WL podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:

Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 

Podmioty świadczące usługi społeczne użyteczności publicznej, w tym ośrodki wsparcia (w tym specjalistyczne ośrodki wsparcia), instytucje wspierania rodziny i systemu  pieczy zastępczej, placówki wsparcia dziennego, jednostki specjalistycznego poradnictwa,

Centra Aktywności Lokalnej,

Organizacje pozarządowe,

Podmioty ekonomii społecznej.

Wnioskodawca powinien wskazać we wniosku o dofinansowanie, którą definicję podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie spełnia, w sposób pozwalający osobie oceniającej wniosek jednoznacznie stwierdzić, czy wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z zapisami zawartymi w SZOOP oraz Regulaminie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu możliwa jest realizacja następujących typów projektu:

1. Realizacja zintegrowanych usług społecznych (socjalnych) o charakterze profilaktycznym, aktywizującym i interwencyjnym.

2. Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania.

3. Wsparcie dla tworzenia/ funkcjonowania placówek świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej:

a)   środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne,

b)   dziennych i rodzinnych domów pomocy dla osób starszych.

4. Usługi z zakresu mieszkalnictwa chronionego oraz wspomaganego, w tym  treningowego i wspieranego .

5. Tworzenie warunków do opieki domowej, m. in. funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria dostępne są w Regulaminie konkursu na stronie

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95% .

W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 29 871 847,00 zł

Regulamin konkursu

Regulamin dostępny na stronie

 

Zmiana dokumentacji

Wzór wniosku o dofinansowanie

W załącznikach do Regulaminu na stronie

po zmianie dokumentacji tutaj

Wzór umowy o dofinansowanie

W załącznikach do Regulaminu na stronie

po zmianie dokumentacji tutaj

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne udzielane są pod nr tel. 800 888 337 lub (081) 441 68 43 oraz drogą elektroniczną pod adresem efs@lubelskie.pl.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.