11.2 Usługi społeczne i zdrowotneRPO Lubelskiego

Termin konkursu

od 29.12.2017 do 28.02.2018

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Lubelskiego

Działanie

11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2018

Miejsce składania wniosków

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Czechowska 19/1

20-072 Lublin

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie: 

a) papierowej (wydruk z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS), dostarczony osobiście w godzinach pracy Urzędu (tj. 7.30 – 15.30), przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy IOK opatrzonej pieczęciami i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy oraz partnera/-ów (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie), w 2 egzemplarzach (tj. oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym poniżej albo 2 oryginały).

b) Wnioskodawca przesyła w LSI2014EFS  elektroniczną wersję ww. wniosku utworzoną za pośrednictwem LSI2014EFS, tożsamą z wersją papierową (tożsamość sum kontrolnych) - najpóźniej w dniu zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu.

więcej informacji w regulaminie konkursu dostępnym nastr.

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami i partnerami w projekcie (w przypadku projektów partnerskich) są wyłącznie:

a) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, lub

b) organizacje pozarządowe, lub

c) podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą6 lub ich podmioty tworzące, lub

d) podmioty ekonomii społecznej 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie usług ochrony zdrowia psychicznego

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

finanse opisane na stronie

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

13 717 136,91 zł

Regulamin konkursu

na stronie

Wzór wniosku o dofinansowanie

na stronie w załącznikach do regulaminu

Wzór umowy o dofinansowanie

na stronie w załącznikach do regulaminu

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.