11.3 Gospodarka wodno-ściekowaRPO Pomorskiego

Termin konkursu

zakończony 24.11.2017

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Pomorskiego

Działanie

11.3 Gospodarka wodno-ściekowa

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w marcu 2018 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu. 

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami: 

- dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej wraz z zapisem na nośniku optycznym (CD lub DVD) osobiście w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres urzędu wskazany powyżej 

lub 

- w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: /x7tx0no864/SkrytkaESP lub /x7tx0no864/Skrytka

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 11 Regulaminu konkursu.

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Działania 11.3. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

1) jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,
2) związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
3) podmiotów wykonujących zadania jednostki samorządu terytorialnego /związku komunalnego, 4) jednostek administracji rządowej,
5) spółek wodnych, 
6) jednostek naukowych,
7) szkół wyższych.

UWAGA!W przypadku projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej uprawnionymi do składania wniosków są podmioty odpowiedzialne za realizację wyżej wymienionych zadań w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM wyznaczonych na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne.

Wielkość aglomeracji będzie weryfikowana w oparciu o następujące dokumenty:

a) zweryfikowane przez Marszałka Województwa Pomorskiego rozporządzenie Wojewody Pomorskiego lub uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, obowiązujące w dniu zakończenia naboru

oraz

b) V Aktualizację KPOŚK.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujące typy projektu wymienione w pkt 5 opisu Działania 11.3. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:
1) budowę, rozbudowę sieci kanalizacji zbiorczych,
2) budowę, rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków,
4) tworzenie i rozbudowę systemów monitoringu i oceny jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
5)budowę, rozbudowę infrastruktury zagospodarowania osadów ściekowych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne (obligatoryjne):

Obszar A – Podstawowe:
A.1. Poprawność złożenia wniosku
A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania
A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów
A.4. Partnerstwo
A.5. Kwalifikowalność wartości projektu
A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu
A.7. Pomoc publiczna
A.8. Montaż finansowy projektu
A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE
A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi 

Kryteria wykonalności (obligatoryjne):

Obszar A – Wykonalność rzeczowa projektu
A.1. Możliwe warianty
A.2. Zakres rzeczowy projektu
A.3. Trwałość technologiczna
A.4. Poprawność procedury OOŚ

Obszar B – Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu
B.1. Nakłady na realizację projektu
B.2. Założenia do analiz
B.3. Analiza finansowa projektu
B.4. Analiza ekonomiczna projektu
B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa

Kryteria strategiczne I stopnia (punktowe):

Obszar A – Wkład projektu w realizację Programu
A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu
A.2. Potrzeba realizacji projektu
A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu
A.4. Oddziaływanie projektu

Obszar B – Metodyka projektu
B.1. Kompleksowość projektu
B.2. Komplementarność projektu

Obszar C – Specyficzne ukierunkowanie projektu (nie dotyczy typu projektu nr 4)
C.1. Redukcja zanieczyszczeń zawartych w ściekach

Definicje kryteriów wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WP znajdują się w wyciągu z Załącznika nr 3 do SzOOP RPO WP, który stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%.  
W przypadku projektów generujących dochód efektywny poziom dofinansowania wynosi 63,75%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

IZ RPO WP przeznacza na konkurs kwotę 40 718 251,83 PLN.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu obowiązujący od dnia 16 listopada 2017 roku

Załączniki do regulaminu obowiązujące od dnia 16 listopada 2017 roku

Załączniki w wersji edytowalnej obowiązujące od dnia 16 listopada 2017 roku  


Wersja archiwalna:

Regulamin konkursu

Załączniki do regulaminu

Załączniki w wersji edytowalnej

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie obowiązujący od dnia 16 listopada 2017 roku  


Wersja archiwalna:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie obowiązujący od dnia 16 listopada 2017 roku  


Wersja archiwalna:

Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w pkt 9 Regulaminu konkursu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu. Podstawę prawną dla procedury odwoławczej stanowi ustawa wdrożeniowa.

Procedura odwoławcza dzieli się na dwa etapy:
• etap przedsądowy, który odbywa się na poziomie IZ RPO WP,
• etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.  

Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach danego konkursu. Oznacza to, że w odniesieniu do projektów nieobjętych procedurą odwoławczą ich ocena odbywa się w normalnym trybie przewidzianym systemem realizacji, z zawarciem umowy o dofinansowanie włącznie.

Pytania i odpowiedzi

- w sprawach dotyczących naboru dla Działania 11.3. informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:         
Aleksandra Budny, tel. (58) 326 81 16, e-mail: a.budny@pomorskie.eu         
Ewelina Lewandowska, tel. (58) 326 81 49, e-mail: e.lewandowska@pomorskie.eu

- w sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:         
Dariusz Pyśko, tel. (58) 326 82 43, e-mail: d.pysko@pomorskie.eu
Andrzej Wrona, tel. (58) 326 81 13, e-mail: a.wrona@pomorskie.eu

Linki

www.rpo.pomorskie.eu

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.