ZMIANA TERMINU: 11.3 Kształcenie zawodowe

11.3.1 Kształcenie zawodoweRPO Łódzkiego

Termin konkursu

zakończony 30.06.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Łódzkiego

Działanie

ZMIANA TERMINU: 11.3 Kształcenie zawodowe

Poddziałanie

11.3.1 Kształcenie zawodowe

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2020

Miejsce składania wniosków

Nie dotyczy

Sposób składania wniosków

Wniosek należy przygotować w wersji elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków.

Aby móc korzystać z generatora wniosków należy założyć konto dla wnioskodawcy zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wysłania wersji elektronicznej wniosku za pośrednictwem generatora wniosków. Wnioski złożone w innej formie niż za pośrednictwem generatora pozostaną bez rozpatrzenia.Po upływie terminu naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie nr RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/20, nabór w generatorze wniosków zostanie automatycznie zamknięty. Nie będzie zatem możliwości złożenia do IOK wniosku o dofinansowanie, który został przez wnioskodawcę przygotowany w okresie trwania naboru, ale nie został w terminie przesłany do IOK.

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego(CKZ) i centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU) we współpracy z pracodawcami, w zakresie:

  1. przygotowania szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do utworzenia CKZ lub CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania CKZ lub CKZiU dla określonej branży/zawodu
  2. wsparcia realizacji zadań dla określonych branż/zawodów przez CKZ, CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZ lub CKZiU. Działania wymienione w pkt a będą stanowiły wyłącznie uzupełnienie działań przewidzianych w pkt b.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 11.3.1 Kształcenie zawodowe, znajdują się w Rozdziale 7.1. Regulaminu konkursu oraz w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WŁ 2014-2020.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania to 90 %, w tym wsparcie finansowe EFS 85 %.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi:3 705 882,35 EUR co stanowi 15 981 247,05 PLN.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 24.03.2020)

Opis zmian w regulaminie konkursu

Regulamin konkursu (wersja archiwalna, obowiązująca do 23.03.2020)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek określa rozdział 8 regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim.

Wyjaśnienia oraz odpowiedzi na pytania do konkursu publikowane są na stronie internetowej Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego - Nabory wniosków – RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/20.

Linki

Łącze bezpośrednie do ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.