11.3 Kształcenie zawodowe

11.3.2 Kształcenie zawodowe – Miasto ŁódźRPO Łódzkiego

Termin konkursu

zakończony 9.11.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Łódzkiego

Działanie

11.3 Kształcenie zawodowe

Poddziałanie

11.3.2 Kształcenie zawodowe – Miasto Łódź

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2021

Miejsce składania wniosków

Nie dotyczy

Sposób składania wniosków

Wniosek należy przygotować w wersji elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków.

Aby móc korzystać z generatora wniosków należy założyć konto dla wnioskodawcy zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wysłania wersji elektronicznej wniosku za pośrednictwem generatora wniosków. Wnioski złożone w innej formie niż za pośrednictwem generatora pozostaną bez rozpatrzenia. Po upływie terminu naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie nr RPLD.11.03.02-IZ.00-10-001/20, nabór w generatorze wniosków zostanie automatycznie zamknięty. Nie będzie zatem możliwości złożenia do IOK wniosku o dofinansowanie, który został przez wnioskodawcę przygotowany w okresie trwania naboru, ale nie został w terminie przesłany do IOK.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

 • Miasto Łódź,
 • Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) - wyłącznie pod warunkiem realizacji projektu w partnerstwie z Miastem Łodzią.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

 1. wsparcie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe (w tym szkół specjalnych przysposabiających do pracy) w zakresie realizacji programów kształcenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym, obejmujące:
  a) podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy jako przyszłych absolwentów oraz wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia, w szczególności poprzez realizację wysokiej jakości staży uczniowskich zawodowych, a także dodatkowych zajęć specjalistycznych.
  b) doskonalenie umiejętności kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z kierunkiem kształcenia zawodowego, w tym poprzez poszerzanie oferty staży i praktyk dla nauczycieli
  c) wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego.Działania wymienione w pkt 1 c będą stanowiły uzupełnienie działań przewidzianych w pkt 1a i 1b.
  d) modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb regionalnego rynku pracy, w szczególności poprzez współpracę z przedsiębiorcami włączającą ich w proces kształcenia zawodowego i egzaminowania
  e) rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego, w szczególności poprzez tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa). Działania wymienione w pkt 1e będą stanowiły wyłącznie uzupełnienie innych działań przewidzianych w projekcie. Wsparcie w pierwszym typie projektu nie przewiduje realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego poprzez organizację pozaszkolnych form kształcenia zawodowego (kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy), w tym w celu przeciwdziałania brakom kadrowym w kształceniu zawodowym. Wsparcie kształcenia ustawicznego poprzez organizację pozaszkolnych form kształcenia zawodowego jest realizowane wyłącznie w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych realizowanych w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie danej kwalifikacji, zgodnie obowiązującymi przepisami w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.Wsparcie w zakresie 2 typu projektu nie przewiduje wyposażenia/doposażenia pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego.Grupą docelową są osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych.
 3. tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego (CKZ) i centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU) we współpracy z pracodawcami, w zakresie:
  a) przygotowania szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do utworzenia CKZ lub CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania CKZ lub CKZiU dla określonej branży/zawodu
  b) wsparcia realizacji zadań dla określonych branż/zawodów przez CKZ, CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZ lub CKZiU. Działania wymienione w pkt 3 a będą stanowiły wyłącznie uzupełnienie działań przewidzianych w pkt 3 bIZ RPO WŁ gwarantuje, że CKZ, CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZ lub CKZiU będą wspierane w pierwszej kolejności w branżach/ zawodach kluczowych z punktu widzenia rozwoju gospodarki regionalnej, w branżach/ zawodach, w których na szeroką skalę występują problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników, w branżach/ zawodach szybkiego wzrostu lub w tzw. inteligentnych specjalizacjach.
 4. wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych obejmujące:
  a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.
  b) kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. Działania w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych mogą być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych na rzecz wsparcia kształcenia zawodowego o których mowa w 1 typie projektu.
 5. realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy.
  Realizacja 5 typu projektu zakłada realizację dualnego systemu kształcenia w formach szkolnych.

W przypadku realizacji projektu obejmującego 5 typ projektu działania związane z wyposażeniem przyszkolnych pracowni zawodowych/ warsztatów nie będzie możliwe.

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia mogą być:

 • uczniowie lub słuchacze publicznych i niepublicznych szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe (w tym szkół specjalnych przysposabiających do pracy) (Typ projektu: 1, 3, 4, 5);
 • nauczyciele, w tym nauczyciele kształcenia zawodowego i instruktorzy praktycznej nauki zawodu (Typ projektu: 1, 3, 4, 5);
 • publiczne i niepubliczne szkoły lub placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe (w tym szkoły specjalne przysposabiające do pracy) (Typ projektu: 1, 3, 4, 5);
 • instytucje z otoczenia społeczno-gospodarczego publicznych i niepublicznych szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem dużych przedsiębiorstw) (Typ projektu: 1, 2, 3, 4, 5);
 • osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych (Typ projektu: 2, 3);

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 11.3.2 Kształcenie zawodowe – Miasto Łódź, znajdują się w Rozdziale 7.1. Regulaminu konkursu oraz w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WŁ 2014-2020.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi – 90%, w tym wsparcie finansowe EFS – 85%. 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi: 1 834 006,22 EUR, co stanowi 8 055 138,72.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek określa rozdział 8 regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim. Wyjaśnienia oraz odpowiedzi na pytania do konkursu publikowane są na stronie internetowej Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego - Nabory wniosków – RPLD.11.03.02-IZ.00-10-001/20

Linki

Łącze bezpośrednie do ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt