11.3 Kształcenie zawodowe

11.3.3 Program stypendialny dla uczniów zdolnych szkół prowadzących kształcenie zawodoweRPO Łódzkiego

Termin konkursu

zakończony 12.07.2021

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Łódzkiego

Działanie

11.3 Kształcenie zawodowe

Poddziałanie

11.3.3 Program stypendialny dla uczniów zdolnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Sierpień 2021

Miejsce składania wniosków

Nie dotyczy

Sposób składania wniosków

Wniosek należy przygotować w wersji elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków.

Aby móc korzystać z generatora wniosków należy założyć konto dla wnioskodawcy zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wysłania wersji elektronicznej wniosku za pośrednictwem generatora wniosków. Wnioski złożone w innej formie niż za pośrednictwem generatora pozostaną bez rozpatrzenia.

Po upływie terminu składania wniosku o dofinansowanie w naborze w trybie pozakonkursowym nr RPLD.11.03.03-IZ.00-10-001/21, nabór w generatorze wniosków zostanie automatycznie zamknięty. Nie będzie zatem możliwości złożenia do ION wniosku o dofinansowanie, który został przez wnioskodawcę przygotowany w okresie trwania naboru, ale nie został w terminie przesłany do ION.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie może się ubiegać podmiot wskazany jako wnioskodawca w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego załącznik nr 4 do SzOOP na lata 2014-2020, tj. Województwo Łódzkie (Jednostki Organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W przedmiotowym naborze możliwe jest realizowanie projektu w następującym zakresie:

  1. Projekt skierowany jest do uczniów zdolnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Kryterium obejmuje co najmniej oceny klasyfikacyjne uzyskane przez uczniów uczących się w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Osiągnięcia w olimpiadach, konkursach lub turniejach mogą stanowić dodatkowe kryterium premiujące. Szczegółowe kryteria naboru zostaną zawarte w regulaminie programu stypendialnego, uwzględniającym warunki określone w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.
  2. Kwota stypendium średniomiesięcznie nie może przekroczyć 1 000 zł brutto na jednego ucznia.
  3. Okres na jaki jest przyznawana pomoc stypendialna wynosi 10 miesięcy i może być skrócony jedynie w przypadku naruszenia przez ucznia regulaminu programu stypendialnego.
  4. W trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczeń podlega opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga szkolnego albo doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole lub placówce systemu oświaty ucznia. Celem opieki dydaktycznej jest pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów, wsparcie ucznia w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych.

Pomoc stypendialna skierowana jest do uczniów, którzy nie otrzymali stypendium w poprzednich edycjach programu stypendialnego realizowanego w ramach Poddziałania XI.3.3.

Wsparciem w ramach projektu można objąć uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu dla Poddziałania XI.3.3 Program stypendialny dla uczniów zdolnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe, przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w Podrozdziale 7.1 Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi – 95%, w tym wsparcie finansowe EFS – 85% Minimalny poziom wkładu własnego wynosi – 5%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach niniejszego naboru wynosi: 662 342,58 EUR co stanowi 2 971 600,00 PLN.

Regulamin konkursu

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór praw i obowiązków beneficjenta pozakonkursowego w realizacji projektu pozakonkursowego

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących naboru informacji udziela Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi.

Wyjaśnienia oraz odpowiedzi na pytania do naboru publikowane są w serwisie Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego - Nabory wniosków – RPLD.11.03.03-IZ.00-10-001/21.

Linki

Łącze bezpośrednie do ogłoszenia o naborze w serwisie Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.