1.13 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów SamorządowychRPO Zachodniopomorskiego

Termin konkursu

zakończony 11.05.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Zachodniopomorskiego

Działanie

1.13 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów do godz. 15:00 oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 18 maja 2020 r.

W przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego lub u innego operatora pocztowego, pisemny wniosek o przyznanie pomocy musi wpłynąć do IZ RPO WZ do dnia 18 maja 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści Regulaminu konkursu.

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 1.13 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

 • jednostki samorządu terytorialnego (jst);
 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną;
 • związki jst;
 • podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. W ramach konkursu możliwe jest dofinansowanie projektów realizujących działania zwiększające atrakcyjność i dostępność stref inwestycyjnych na obszarze objętym Kontraktem Samorządowym, polegające na:

 • tworzeniu nowych stref inwestycyjnych typu „greenfield” ,
 • poszerzeniu istniejącej strefy inwestycyjnej, poprzez przyłączenie przylegających do niej działek,
 • zwiększeniu atrakcyjności strefy w istniejących granicach,
 • tworzeniu nowych stref inwestycyjnych na terenach poprzemysłowych, pokolejowych, powojskowych i popegeerowskich.

2. W ramach Działania 1.13 wspierane będą przedsięwzięcia polegające na:

 • prowadzeniu prac studyjno-koncepcyjnych, badań geotechnicznych,
 • kompleksowym wyposażeniu w media,
 • modernizacji i rozbudowie wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej,
 • uzupełnieniu elementów infrastruktury lub modernizacji istniejących (w tym wspólnej infrastruktury przeznaczonej dla wszystkich przedsiębiorców, którzy funkcjonować będą na terenie strefy),
 • adaptacji budynków na cele planowanej działalności gospodarczej służącej więcej niż jednemu przedsiębiorcy.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi łącznie 2 000 000,00 EUR (słownie: dwa miliony euro i 00/100). Na dzień ogłoszenia niniejszego konkursu kwota ta w PLN wynosi 7 762 320,00 PLN (słownie: siedem milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia złotych i 00/100).

Kwota obniżona o rezerwę przeznaczoną na zabezpieczenie pokrycia ewentualnych różnic kursowych.

Regulamin konkursu

Aktualny Regulamin konkursu:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej zostały opisane w Regulaminie konkursu (załącznik).

Pytania i odpowiedzi

 

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.