11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia

11.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie. Nabór nr 11.03.02-IZ-00-28-001/21RPO Warmińsko-mazurskiego

Termin konkursu

zakończony 24.03.2021

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Warmińsko-mazurskiego

Działanie

11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia

Poddziałanie

11.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie. Nabór nr 11.03.02-IZ-00-28-001/21

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Maj 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, p. 219

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosków

W przypadku wyboru przez Wnioskodawcę elektronicznej formy złożenia wniosku o dofinansowanie projektu należy złożyć:

 • wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji „Wyślij wniosek”, od 17.03.2021 r. od godziny 0:00 do 24.03.2021 r. do godziny 15:00;

W przypadku wyboru przez Wnioskodawcę tradycyjnej formy złożenia wniosku o dofinansowanie projektu należy złożyć:

 • w formie elektronicznej, za pośrednictwem dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji „Wyślij wniosek”,od 17.03.2021 r. od godziny 0:00 do 24.03.2021 r. do godziny 15:00,
 • oraz w formie papierowej, należy złożyć osobiście lub nadsyłać pocztą/przesyłką kurierską od 17.03.2021 r. do 24.03.2021 r. w punkcie przyjmowania wniosków tj.: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, Pokój 219 (piętro II). Wejście do budynku od strony Placu Solidarności.

Kto może składać wnioski?

Województwo Warmińsko-Mazurskie (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem naboru jest wyłonienie do dofinansowania projektu określonego dla Poddziałania 11.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne RPO WiM 2014−2020, realizującego działania mające na celu koordynację rozwoju ekonomii społecznej w regionie, obejmującą:

 1. tworzenie regionalnych sieci współpracy OWES działających w regionie, w tym w szczególności poprzez organizowanie regionalnych spotkań sieciujących dla OWES, umożliwiających wymianę informacji pomiędzy ośrodkami nt. podejmowanych działań, postępów i problemów w realizacji wsparcia, stosowanych rozwiązaniach i metodach pracy itp., a także agregowanie informacji nt. działalności OWES i wynikach ich pracy na poziomie całego regionu oraz uspójnianie i synchronizowanie tych działań w regionie. Wspieranie działań OWES nakierowanych na jednostki samorządu terytorialnego;
 2. tworzenie, wspieranie lub dofinansowanie wspólnych przedsięwzięć regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej (klastry, franczyzy) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w istniejące na poziomie regionalnym organizacje branżowe (sieci, klastry);
 3. tworzenie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej), mających umożliwić wzajemne uczenie się i wymianę informacji oraz wsparcie tych podmiotów w  osiąganiu standardów usług;
 4. inicjowanie współpracy jednostek systemu pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, w tym o charakterze reintegracyjnym, OWES dla zwiększenia synergii działań podejmowanych przez te podmioty w procesie aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej m.in. w celu zapewnienia ciągłości procesu reintegracyjnego, a także współpracy ww. podmiotów z innymi podmiotami takimi jak szkoły, uczelnie wyższe, instytucje rynku pracy, przedsiębiorstwa, klastry przedsiębiorstw m.in. w celu zwiększenia liczby staży i praktyk w podmiotach ekonomii społecznej czy też w typowych przedsiębiorstwach;
 5. budowanie powiązań pomiędzy systemem edukacji, nauką, biznesem i ekonomią społeczną na poziomie regionalnym (spotkania, warsztaty, doradztwo, wymiana informacji udział we wspólnych konkursach i wydarzeniach z organizacjami pracodawców i przedsiębiorców, szkół, w tym szkół wyższych i instytutów naukowych) w celu nawiązania stałej współpracy;
 6. organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności podmiotów ekonomii społecznej jako dostawców produktów i usług oraz wspieranie sprzedaży produktów i usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej na poziomie regionalnym (np. targi ekonomii społecznej, finansowanie udziału PS i PES w targach i wystawach regionalnych o charakterze gospodarczym, sprzedaż produktów i usług PES za pomocą jednego regionalnego portalu lub portali branżowych);
 7. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami lokalnymi, w szczególności PES, w zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej lub lokalnych planów udziału PES w rozwoju usług społecznych (spotkania, wymiana informacji, dobre praktyki, doradztwo), uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej;
 8. wspieranie realizacji przez podmioty ekonomii społecznej usług użyteczności publicznej i współpraca z  OWES w tym zakresie;
 9. zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, o którym mowa w KPRES i organizowanie jego prac oraz tworzenie możliwości współpracy kluczowych interesariuszy w zakresie kreowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie;
 10. wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacja lub opracowanie nowego regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej;
 11. reprezentowanie interesów sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym oraz włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju województwa w obszarach związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, rozwojem przedsiębiorczości oraz innowacji, rozwojem usług użyteczności publicznej oraz innymi priorytetami, w ramach których możliwy jest regionalny rozwój ekonomii społecznej;
 12. ewaluacja działań OWES;
 13. weryfikacja statusu PS na zasadach określonych w załączniku nr 3 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 i prowadzenie spisu PS.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz w Regulaminie naboru (PDF 1 MB).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 800 000,00 złotych

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Brak

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Dla naborów projektów w trybie pozakonkursowym nie przewidziano środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat zasad stosowanych podczas procesu wyboru projektów, wyjaśnień w kwestii naboru, interpretacji postanowień Regulaminu, a także udzielania konsultacji Wnioskodawcom, można uzyskać mailowo, telefonicznie lub osobiście od pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, pod numerem telefonu 89 512 55 13, fax 89 512 55 09 oraz poprzez e-mail: naboryrops@warmia.mazury.pl.

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

Dodatkowo na stronie internetowej Programu funkcjonuje odnośnik do najczęściej zadawanych pytań (FAQ), w których na bieżąco umieszczane są szczegółowe pytania i odpowiedzi odnoszące się do jednostkowych przypadków związanych z danym naborem/beneficjentem.

Linki

Link strony z pełną dokumentacją konkursową

Szczegółowy opis osi priorytetowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.