1.18 Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacjiRPO Zachodniopomorskiego

Termin konkursu

od 23.04.2020 do 31.12.2020

Status konkursu

Aktualny

Program operacyjny

RPO Zachodniopomorskiego

Działanie

1.18 Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji

Termin rozstrzygnięcia konkursu

nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

lub

złożyć w postaci elektronicznej pozwalającej na jego utrwalenie na trwałym nośniku lub w systemie teleinformatycznym (za pomocą podpisu kwalifikowalnego, skanu podpisanego dokumentu), na adres wwrpo@wzp.pl.

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie wskazanym w wezwaniu oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wskazanej w wezwaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści Regulaminu naboru.

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 1.18 podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest Województwo Zachodniopomorskie. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru przewiduje się wsparcie w ramach jednego typu projektu: Wdrażanie regionalnego systemu innowacji, upowszechnianie działalności B+R+I oraz proces przedsiębiorczego odkrywania.

Projekty ubiegające się o dofinansowanie w ramach naboru mają służyć rozwijaniu inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego, określonych w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego przyjętym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1489/16 z dnia 19 września 2016 r. i/lub  identyfikacji nowych obszarów gospodarczych z potencjałem rozwojowym w zakresie zwiększenia zdolności do skutecznej walki ze skutkami wystąpienia COVID-19.

Nabór realizowany jest w formule projektu grantowego.

Grantodawca w ramach niniejszego typu projektu udziela grantów w ramach komponentów opisanych w regulaminie naboru na realizacje działań przyczyniających się do zwiększenia zdolności województwa zachodniopomorskiego do skutecznej walki ze skutkami epidemii COVID-19.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu naboru.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego naboru wynosi łącznie 5 000 000,00 PLN (pięć milionów złotych 00/100 PLN). IZ RPO WZ zastrzega sobie możliwość zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym naborze.

Grantodawca:

1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR: 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

2. Minimalny wkład własny wnioskodawcy: brak.

Grantobiorca:

1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR: 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych związanych z realizacją grantu.

2. Minimalny wkład własny: brak.

3. Maksymalna kwota grantu: szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie naboru.

Regulamin konkursu

Aktualny Regulamin naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do regulaminu naboru.

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik do regulaminu naboru.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do regulaminu naboru.

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik do regulaminu naboru.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawcy nie przysługuje protest.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Serwis Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 

 

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.