1.2 Badania celowe - Wspólne Przedsięwzięcie Województwa Lubelskiego i NCBRRPO Lubelskiego

Termin konkursu

zakończony 1.06.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Lubelskiego

Działanie

1.2 Badania celowe - Wspólne Przedsięwzięcie Województwa Lubelskiego i NCBR

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin

 

 

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego na lata 2014-2020 (LSI2014)

 

Filmy szkoleniowe

 

Konkurs jest podzielony na rundy:

a) I Runda konkursowa od dnia 23.03.2020 r. do dnia 14.04.2020 r.;

b) II Runda konkursowa od dnia 15.04.2020 r. do dnia 07.05.2020 r.;

c) III Runda konkursowa od dnia 08.05.2020 r. do dnia 01.06.2020 r. do godziny 15:00:00.

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa ( zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu),
  • duże przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwa działające we współpracy z innymi przedsiębiorstwami (zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), organizacjami pozarządowymi (prowadzącymi działalność w zakresie zbieżnym z projektem), jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty polegające na prowadzeniu eksperymentalnych prac rozwojowych, realizowane przez przedsiębiorstwa, w zakresie innowacyjnych technologii fotonicznych wpisujące się w Agendę Badawczą Wspólnego Przedsięwzięcia Województwa Lubelskiego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pn. Lubelska wyżyna technologii fotonicznych. Ponadto w ramach tego typu projektu, w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, dopuszczalna jest realizacja projektu, którego elementem będzie wdrożenie wyników prac B+R (tzw. komponent wdrożeniowy) – inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wdrożenia do działalności własnej przedsiębiorstwa wyników prac B+R powstałych na skutek realizacji eksperymentalnych prac rozwojowych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu (PDF 1 MB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi: 

Eksperymentalne prace rozwojowe:

mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: 60%,

średnie przedsiębiorstwa: 50%,

duże przedsiębiorstwa: 40%.

Komponent wdrożeniowy:

mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70%,

średnie przedsiębiorstwa: 60%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 12 000 000,00zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą  600 000,00 zł.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 18 MB) 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu (PDF 170 KB) 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu (PDF 1 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu (PDF 1 MB)

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 1.2 Badania celowe informacje udzielane są pod nr tel. (81) 46 23 831 lub (81) 46 23 812 i za pomocą poczty elektronicznej lawp@lubelskie.pl

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie RPO WL

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (PDF 7 MB) [11.02.2020 r.]

Załączniki do SZOOP (ZIP 10 MB) [11.02.2020 r.]

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.