Zawieszenie konkursu - 1.2 Badania celowe - konkurs nr RPLU.01.02.00-IP.01-06-002/20RPO Lubelskiego

Termin konkursu

zakończony 3.07.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Lubelskiego

Działanie

Zawieszenie konkursu - 1.2 Badania celowe - konkurs nr RPLU.01.02.00-IP.01-06-002/20

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego na lata 2014-2020 (LSI2014)

Filmy szkoleniowe

 

Konkurs jest podzielony na rundy:

a) I Runda konkursowa od dnia 30.03.2020 r. do dnia 10.04.2020 r.;

b) II Runda konkursowa od dnia 11.04.2020 r. do dnia 30.04.2020 r.;

c) III Runda konkursowa od dnia 01.05.2020 r. do dnia 22.05.2020 r.;

d) IV Runda konkursowa od dnia 23.05.2020 r. do dnia 10.06.2020 r.;

e) V Runda konkursowa od dnia 11.06.2020 r. do dnia 03.07.2020 r. do godziny 15:00:00.

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa ( zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu)
  • duże przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwa działające we współpracy z innymi przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi (prowadzącymi działalność w zakresie zbieżnym z projektem), jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi (realizujące projekty partnerskie w rozumieniu art. 33 ustawy wdrożeniowej).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów.

Wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych.

Przewidziana pomoc będzie miała charakter kompleksowy, obejmując interwencją również finansowanie linii pilotażowych oraz działania w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i przygotowania do pierwszej produkcji na bazie wyników prac B+R opracowanych przez przedsiębiorcę lub nabytych.

Wsparcie obejmować będzie fazę badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, a ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu (PDF 569 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:

Badania przemysłowe:

mikro i małe przedsiębiorstwa: 80%,

średnie przedsiębiorstwa: 75%,

duże przedsiębiorstwa: 65%.

Eksperymentalne prace rozwojowe:

mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: 60%

średnie przedsiębiorstwa: 50%

duże przedsiębiorstwa: 40%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 15 177 042,00 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 758 852,10 zł.

Regulamin konkursu

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu  (PDF 231 KB)

Regulamin konkursu (PDF 962 KB) [wersja aktualna obowiązuje od 19.05.2020 r.]

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 16 MB) [wersja aktualna obowiązuje od 19.05.2020 r.]

 

Dokumenty archiwalne:

Regulamin konkursu (PDF 1 MB) [ wersja archiwalna obowiązuje do 18.05.2020 r. ]

Wykaz zmian do Załączników do Regulaminu konkursu (PDF 523 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 17 MB) [  wersja archiwalna obowiązuje do 18.05.2020 r.]

Regulamin konkursu (PDF 986 KB) [wersja archiwalna obowiązuje do 06.04.2020 r.]

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 16 MB) [wersja archiwalna obowiązuje do 06.04.2020 r.]

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu (PDF 205 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu (PDF 796 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu (PDF 962 KB) [wersja aktualna obowiązuje od 19.05.2020 r.]

 

Dokumenty archiwalne:

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu (PDF 1 MB) [wersja archiwalna obowiązuje do 18.05.2020 r. ]

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu (PDF 986 KB) [ wersja archiwalna obowiązuje do 06.04.2020 r. ]  

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 1.2 Badania celowe informacje udzielane są pod nr tel. (81) 46 23 831 lub (81) 46 23 812 i za pomocą poczty elektronicznej lawp@lubelskie.pl

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie RPO WL

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata (PDF 7 MB) 2014-2020 [11.02.2020r.]

Załączniki do SZOOP (ZIP 10 MB) [11.02.2020r.]

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.