1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach

1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstwRPO Małopolskiego

Termin konkursu

zakończony 14.07.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Małopolskiego

Działanie

1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach

Poddziałanie

1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przez rozstrzygnięcie konkursu należy rozumieć podjęcie uchwały ZWM zatwierdzającej listę ocenionych projektów, zawierającą przyznane oceny. Z uwagi na charakter oceny i okres trwania naboru przewiduje się dokonywanie rozstrzygnięć konkursu po zakończeniu oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poszczególnych rund naboru. Planowany termin rozstrzygnięcia poszczególnych rund naboru to: wrzesień 2020 r. dla I rundy; listopad 2020 r. dla II rundy; styczeń 2021 r. dla III rundy.

Miejsce składania wniosków

Instytucją Organizującą Konkurs jest: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Jasnogórska 11

31-358 Kraków

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania WOD stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu (.pdf, 1,7 MB) i złożyć za pomocą systemu e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl.  

System będzie dostępny od dnia 29 lutego 2020 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 14 lipca 2020 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Kto może składać wnioski?

  • mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa,
  • konsorcja przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo,
  • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem: a) jednostek naukowych, b) uczelni, w tym spółek celowych uczelni, c) organizacji pozarządowych, d) instytucji otoczenia biznesu reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia zapewniające możliwość realizacji pełnego procesu tworzenia innowacyjnego rozwiązania. Przedsięwzięcia te obejmują dwie fazy tj.

(a) fazę badawczo-rozwojową (faza B+R) oraz

(b) fazę wdrożeniową.

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R uzyskanych w ramach realizowanego projektu w działalności gospodarczej, a także samym wdrożeniem wyników prac B+R uzyskanych w ramach projektu w działalności gospodarczej.

W zakresie fazy B+R wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie:

1)    nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,

2)    przygotowanie prototypów doświadczalnych,

3)    tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,

4)    walidacja danego rozwiązania,

5)    wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent fazy B+R projektu).

W zakresie fazy wdrożeniowej wsparcie przeznaczone będzie na wdrożenie wyników fazy B+R do działalności własnej przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie rozwiązania / rozwiązań opracowanych w ramach fazy B+R projektu. Celem tej fazy powinno być wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych, w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych, produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie wskazano w Rozdziale 2 Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu (.pdf, 633 KB).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi nie więcej niż:

I. pomoc na projekty badawczo-rozwojowe (dot. fazy B+R):           

- w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe:

a)  mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,

b)  średnie przedsiębiorstwa – 60%,

c)  pozostali beneficjenci – 50%,

- w przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe:

a)  mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,

b)  średnie przedsiębiorstwa – 35%,

c)   pozostali beneficjenci – 25%,           

- w przypadku pomocy publicznej na studium wykonalności:

a) mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,

b) średnie przedsiębiorstwa – 60%,

c) pozostali beneficjenci – 50%.

Poziom dofinansowania UE w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów procentowych do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w art. 25 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

II. pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności (dot. fazy B+R): 50%

- dotyczy wydatków związanych z uzyskaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych (niezależnie do rodzaju badań i statusu przedsiębiorstwa).

III. pomoc de minimis (dot. fazy B+R oraz fazy wdrożeniowej): Maksymalna intensywność pomocy de minimis wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

IV. regionalna pomoc inwestycyjna (dot. fazy wdrożeniowej): Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:

a)    mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%,

b)    średnie przedsiębiorstwa – 45%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 71 403 905,60 PLN.

Regulamin konkursu

16.10.2020

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-003/20 dla naboruwniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 1 Osi Priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”, Typ projektu B. „Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem”.

Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 1467/20 z dnia 15 października 2020 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów, stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu dla Poddziałania 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”, Typ projektu B. „Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem”.Niniejsza uchwała wprowadza zmiany w Regulaminie pracy Komisji Oceny Projektów, polegające na umożliwieniu Wnioskodawcom przesunięcia terminu oceny merytorycznej – panelu ekspertów, w sytuacji związanej z wystąpieniem COVID-19, która nie pozwala na w wzięcie udziału w panelu ekspertów zarówno w siedzibie MCP, jak i poprzez telekonferencję w uprzednio wyznaczonym terminie.

Załącznik:

- Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu – Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 1,08 MB).

 

24.06.2020

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-003/20 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 1 Osi Priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”, Typ projektu B. „Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem”.

Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 864/20 z dnia 23 czerwca 2020 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”, Typ projektu B. „Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem” oraz Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów i Procedurę odwoławczą wraz ze wzorem protestu, stanowiących kolejno Załączniki nr 4 oraz 7 do ww. Regulaminu konkursu.

Niniejsza uchwała wprowadza zmiany w Regulaminie pracy Komisji Oceny Projektów uwzględniające zapisy ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 694), w zakresie:

a)   możliwości uznania wniosku za złożony w trakcie prowadzenia naboru, w sytuacji gdy opóźnienie w złożeniu wniosku nie przekroczyło 14 dni od dnia zamknięcia naboru konkursu, a uchybienie terminowi na złożenie wniosku o dofinansowanie wynika bezpośrednio z wystąpienia COVID-19 (art. 8 ww. ustawy),

b)   przedłużenia terminów na korektę wniosku o dofinansowanie w trakcie prowadzenia oceny projektu, w przypadku gdy uchybienie terminowi wynika bezpośrednio z wystąpienia COVID-19 (art. 9 ww. ustawy),

c)   dopuszczenia możliwości prowadzenia oceny spełniania kryteriów wyboru projektów przez komisję oceny projektów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (art. 16 ww. ustawy),

d)   możliwości przedłużenia terminu na wniesienie protestu, w przypadku gdy uchybienie terminowi wynikło na skutek wystąpienia COVID-19 (art. 18 ww. ustawy).

Ponadto w Regulaminie konkursu zaktualizowano terminy rozstrzygnięć poszczególnych rund konkursu.

Załączniki:

- Regulamin konkursu (.pdf 744 KB),

- Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu – Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 1,08 MB),

- Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu – Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 401 KB).

 

Regulamin konkursu - obowiązujący od 25.06.2020 r. (.pdf 744 KB),

Regulamin konkursu - obowiązujący do 24.06.2020 r. (.pdf 780 KB),

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf, 633 KB),

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu wraz ze wzorem wniosku o dofinansowanie (.pdf  1,7 MB),

Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie – Wskazówki IOK dotyczące przygotowania prezentacji projektu na panel ekspertów (.pdf, 671 KB),

Załączniki do wniosku o dofinansowanie (.zip, 723 KB),

Załącznik nr 3 Regulamin korzystania z systemu e-RPO (.pdf, 296 KB),

Załącznik nr 4 Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów - obowiązujący od 17.10.2020 r. (.pdf, 1,08 MB),

Załącznik nr 4 Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów - obowiązujący do 16.10.2020 r. (.pdf, 1,08 MB),

Załącznik nr 4 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów - obowiązujący do 24.06.2020 r. (.pdf, 1,2 MB),

Załącznik nr 5 Definicje wskaźników obligatoryjnych i adekwatnych dla konkursu (.pdf, 602 KB),

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie (.pdf, 719 KB),

Załączniki do umowy o dofinansowanie (.zip, 2,9 MB),

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu - obowiązujący od 25.06.2020 r. (.pdf, 401 KB).

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu  - obowiązujący do 24.06.2020 r. (.pdf, 474 KB),

Załącznik nr 8 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 (.pdf, 909  KB),

Załącznik nr 9 Opis poziomów gotowości technologicznej (technology readiness levels – TRL)(.pdf, 283 KB),

Załącznik nr 10 Minimalny zakres studium wykonalności (.pdf, 273 KB),

Załącznik nr 11 Minimalny wzór umowy o partnerstwie (.pdf, 346 KB),

Załącznik nr 12 Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (.pdf, 222 KB),

Załącznik nr 13 Oświadczenie małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu oraz ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją umowy o dofinansowanie projektu (.pdf, 255 KB).

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu (.pdf, 1,7 MB).

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie (.zip, 723 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 6 do regulaminu konkursu (.pdf, 719 KB).

Wzory załączników do umowy o dofinansowanie (.zip, 2,9 MB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu (.pdf 474 KB).

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu.

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udziela Departament Zarządzania Programem Operacyjnym (ZPO) - Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków, parter, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. - pt. 8:00 – 16:00). Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu: (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86 oraz poprzez złożenie zapytania na adres e-mail: fem@umwm.pl.

Informacji dla Wnioskodawców, ubiegających się o dofinansowanie, udzielają również Lokalne Punkty Informacyjne, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00:

  1. Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93 e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,
  2. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73 e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
  3. Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel.(12) 616 03 81 , (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
  4. Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.