1.2 Badania przemysłoweprace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Termin konkursu

zakończony 28.08.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Działanie

1.2 Badania przemysłowe

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – 31 grudnia 2020 r. IZ RPO WP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić oraz przesłać wraz z załącznikami wyłącznie za pomocą LSI RPO WP 2014-2020, który jest udostępniony na stronie internetowej pod adresem https://gw.podkarpackie.pl.

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

 • Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014–2020,
 • Regulaminem konkursu. 

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach niniejszego konkursu. Wnioskodawca nie może występować również jako partner w innych projektach składanych w ramach konkursu.

 

Sposób składania wniosków

Nabór wniosków rozpoczyna się 30 kwietnia 2020 r. od godziny 8:00 (dzień rozpoczęcia naboru).
Wnioski składane są w terminie do 28 sierpnia 2020 r. do godziny 15:30 (dzień zakończenia naboru).

O dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data złożenia dokumentu do IOK za pośrednictwem LSI RPO WP 2014-2020.

W celu skutecznego złożenia wniosku wraz z załącznikami, konieczne jest podpisanie go za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego przez osoby do tego upoważnione.

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) ze względu na uzasadnione okoliczności zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu na składanie wniosków o dofinansowanie projektów (przy zachowaniu minimalnego terminu 7 dni kalendarzowych). Informację o skróceniu terminu IOK zamieści na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 oraz portalu Funduszy Europejskich.

 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

1) przedsiębiorstwa, tj. podmioty, o których mowa w art. 4 ustawy Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r.

2) instytucje otoczenia biznesu, tj. podmiot, bez względu na formę prawną, który nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe i prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Do instytucji otoczenia biznesu zaliczamy przede wszystkim: agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, ośrodki wspierania przedsiębiorczości (biznesu), centra przedsiębiorczości, izby przemysłowo-handlowe, izby rzemieślnicze, fundusze, organizacje reprezentujące przedsiębiorców, klastry, instytucje proinnowacyjne działające na rzecz innowacyjności, centra transferu technologii, instytuty i ośrodki badawczo-rozwojowe, inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory technologiczne, parki naukowo- technologiczne, parki przemysłowe.

3) sieci/grupy przedsiębiorstw, które są formą partnerstwa, o którym mowa w art. 33 ustawy wdrożeniowej, zawartego pomiędzy przedsiębiorstwami lub pomiędzy przedsiębiorstwami i instytucją otoczenia biznesu, w której lider (przedsiębiorstwo lub IOB) jest podmiotem wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie.

Podmioty zaangażowane w realizację projektu zawierają przed złożeniem wniosku o dofinansowanie umowę cywilno-prawną, określającą szczegółowe zasady realizacji projektu, w tym zasady współpracy.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs w ramach Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Infrastruktura B+R prowadzony jest dla projektów, które swoim zakresem obejmują: 

1) stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach - wzmacniane będą instytucjonalne zdolności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt, technologie i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. Oferowane wsparcie powinno przyczynić się do powstawania lub rozwoju działów badawczo-rozwojowych wewnątrz przedsiębiorstwa służących działalności B+R lub

2) rozwój/uzupełnienie posiadanego zaplecza B+R instytucji otoczenia biznesu (IOB) ukierunkowanego na świadczenie wysokiej jakości usług proinnowacyjnych dla przedsiębiorstw (m.in. wykonywanie zleconych prac badawczych). IOB będą wspierane, gdy:
a) inwestycja ta stanowić będzie uzupełnienie istniejących zasobów IOB i wynika z zapotrzebowania przedsiębiorstw na podobną infrastrukturę B+R,
b) inwestycja we wspólną, niezbędną infrastrukturę B+R i jej lokalizacja w IOB przyczyni się do redukcji kosztów poszczególnych przedsiębiorstw związanych z zakupem podobnej infrastruktury, inkubacji firm i dalszego prowadzenia prac B+R,
c) infrastruktura będzie udostępniona na przejrzystych i niedyskryminacyjnych warunkach wszystkim zainteresowanym podmiotom (określono sposób jej udostępniania).  

Szczegółowe postanowienia dotyczące projektów zawiera Regulamin konkursu.

Zakończenie realizacji projektu – nie później niż do 31 grudnia 2022r.
IZ RPO WP zastrzega sobie możliwość wydłużenia tego terminu. Przez zakończenie realizacji projektu rozumie się datę złożenia wniosku o płatność końcową.

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wraz z metodologią ich obliczania zamieszczono w Załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 

Zgodnie z zapisami SZOOP dla danej osi / działania, tj.:
1) dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% wydatków kwalifikowanych,
2) dla średniego przedsiębiorstwa – 60% wydatków kwalifikowanych,
3) dla dużego przedsiębiorstwa – 50% wydatków kwalifikowanych.  

 • Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych  

Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – zgodnie z zapisami SZOOP, tj:
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 200 000 PLN.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 50 000 000 PLN.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu – 37 000 000 PLN

 

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu plik do pobrania (PDF 543 KB)

Integralną część Regulaminu stanowią niżej wymienione załączniki:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie. (PDF 215 KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie. (PDF 1,89 MB)
 3. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie. (ZIP 622 KB)
 4. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (PDF 457 KB)
 5. Lista wskaźników. (PDF 509 KB)
 6. Kryteria wyboru projektów. (PDF 460 KB)
 7. Katalog wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. (PDF 404 KB)
 8. Wzór umowy o dofinansowanie projektu. (ZIP 1,59 MB)
 9. Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie. (PDF 111 KB)
 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 215 KB)

 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 483 KB)

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w paragrafie 19 Regulaminu konkursu. 

 

Pytania i odpowiedzi

Zobacz dotychczas zadawane pytania.  

IOK udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków.

Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wspierania Przedsiębiorczości:
1) e-mail: dwp@podkarpackie.pl,
2) telefoniczny: 17 747 61 70, 17 747 61 71 (sekretariat).
17 747 61 24, 17 747 61 53, 17 747 61 69, 17 747 61 06, 17 747 61 37.

Informacje w kwestiach technicznych związanych z korzystaniem z systemu LSI RPO można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wspierania Przedsiębiorczości:
1) e-mail: dwp@podkarpackie.pla.ciejka@podkarpackie.plm.matula@podkarpackie.pl,
2) telefoniczny: 17 747 61 70, 17 747 61 71 (sekretariat). 

Prosimy aby w wiadomości e-mail w krótki sposób opisać kwestię wymagającą wyjaśnienia oraz podać numer telefonu umożliwiający pracownikowi skontaktowanie się celem udzielenia pełnych wyjaśnień.

Informacje dotyczące kwestii środowiskowych uzyskać można poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska:
1) e-mail: srodowisko@podkarpackie.plb.malkowska@podkarpackie.pli.pieczko@podkarpackie.plk.hulinka@podkarpackie.planna.musial@podkarpackie.pl, b.zielenkiewicz@podkarpackie.pl,
2) telefoniczny: 17 743 32 96, 17 743 31 60 (sekretariat).

Ponadto informacje dotyczące konkursu można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich  al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010  Rzeszów tel. 17 747 64 15, 17 747 64 82  zapytaj@podkarpackie.pl          
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec tel. 798 771 414, 798 771 650  zapytaj@podkarpackie.pl         
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno tel. 798 771 192, 798 771 620  zapytaj@podkarpackie.pl          
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl tel. 798 771 080  zapytaj@podkarpackie.pl          
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku Rynek 18, 38-500 Sanok tel. 798 771 215, 798 771 640  zapytaj@podkarpackie.pl         
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu ul. Henryka Sienkiewicza 86, 39-400 Tarnobrzeg tel. 798 771 220  zapytaj@podkarpackie.pl  
 

Linki

Generator wniosków

Ogłoszenie o naborze

Strona RPO Województwa Podkarpackiego

 

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.