1.2 Badania przemysłoweprace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Termin konkursu

zakończony 15.12.2017

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Działanie

1.2 Badania przemysłowe

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru – nie później niż 29 grudnia 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie należy złożyć on-line przy wykorzystaniu Lokalnego Sytemu Informatycznego znajdującego się pod adresem https://gw.podkarpackie.pl

W odniesieniu do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie dopuszczalne formy jego dostarczenia obejmują złożenie wniosku:

a)     bezpośrednio w Punkcie Przyjmowania Wniosków (PPW) pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Wspierania Przedsiębiorczości
35-010 Rzeszów, ul. Towarnickiego 3a,

lub

b)    w Kancelarii Ogólnej pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Kancelaria Ogólna
35-010 Rzeszów al. Ł. Cieplińskiego 4

Datą wpływu wniosku jest dzień jego dostarczenia bezpośrednio do PPW albo Kancelarii Ogólnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

Sposób składania wniosków

Nabór rozpoczyna się 13 grudnia 2017 r. od godz. 8:00 (dzień rozpoczęcia naboru).
Nabór kończy się 15 grudnia 2017 r. o godz.15:30 (dzień zakończenia naboru).

Wniosek o dofinansowanie musi być przygotowany zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014–2020, Regulaminem naboru.

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o wsparcie jest podmiot wskazany w Wykazie, o którym mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projektem podlegającym dofinansowaniu jest projekt wskazany w załączniku nr 5 do SZOOP, pn. „Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego”, pn. „Podkarpackie Centrum Innowacji”.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu – 31 grudnia 2022 r.

Przez zakończenie realizacji projektu rozumie się datę złożenia wniosku o płatność końcową. W uzasadnionych przypadkach IZ RPO WP może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze projektu do dofinansowania).

Kryteria wyboru projektów

Ocena (formalna i merytoryczna) projektu odbywa się na podstawie kryteriów oceny projektów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO 2014-2020. 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 100% wydatków kwalifikowanych.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 4 000 000 zł.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 100 000 000 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu: 100 000 000 zł.

Regulamin konkursu

Regulamin naboru plik do pobrania (DOC 275,5 KB)

Integralną część Regulaminu stanowią niżej wymienione załączniki:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. (PDF 177,55 KB)     
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie. (DOCX 1,80 MB)     
 3. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie. (ZIP 238.32 KB)  
 4. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie. (DOC 113,50 KB)      
 5. Lista wskaźników. (DOC 86,50 KB)     
 6. Kryteria wyboru projektów. (DOC 134,50 KB)     
 7. Lista sprawdzająca weryfikacji warunków formalnych. (DOCX 92,80 KB)      
 8. Lista sprawdzająca dotycząca oceny formalnej wniosku o dofinansowanie.  (DOC 230 KB)     
 9. Wzór karty oceny merytorycznej projektu zgłoszonego do dofinansowania w ramach I osi priorytetowej RPO WP na lata 2014 – 2020. (DOC 91,50 KB)    
 10. Wzór umowy o dofinansowanie realizacji projektu.  (ZIP 11,99 MB)  
 11. Wykaz dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie. (DOC 209 KB)   
 12. Instrukcje i wskazówki dotyczące informacji i komunikacji. (DOC 856 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 177,55 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 157 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku uzyskania przez projekt pozakonkursowy oceny negatywnej wnioskodawcy nie przysługuje możliwość wniesienia środka odwoławczego (art. 53 ustawy wdrożeniowej).

Pytania i odpowiedzi

Informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 17 747 61 53 lub faksem 17 747 61 17.
W kwestiach związanych z korzystaniem z LSI RPO WP 2014-2020 informacje udzielane są pod numerami telefonów: 17 747 61 52, 17 747 61 39.

W kwestiach związanych z oceną oddziaływania projektu na środowisko informacje uzyskać będzie można poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska pod nr tel. 17 747 69 29, 17 747 69 24.
Pytania można kierować drogą elektroniczną pod adres: dwp@podkarpackie.pl 

Linki

Generator wniosków

Ogłoszenie o naborze

Strona RPO Województwa Podkarpackiego

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.