1.2 Innowacyjne firmy

1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacjiRPO Warmińsko-mazurskiego

Termin konkursu

zakończony 29.01.2018

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Warmińsko-mazurskiego

Działanie

1.2 Innowacyjne firmy

Poddziałanie

1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn,

I piętro, pok. 101

lub 

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek:  8:00 – 16:00

Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosków

Wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS 2, używając funkcji: „wyślij wniosek” z zastrzeżeniem,  że w dniu zamknięcia naboru wniosek w wersji elektronicznej musi być wysłany do godziny 15:30.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym). Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o konkursie. 

Kto może składać wnioski?

Ośrodki innowacji (w tym parki naukowe, przemysłowe i technologiczne)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty przyczyniające się do profesjonalizacji usług związanych z badaniami naukowymi i rozwojem technologicznym świadczonych przez ośrodki innowacji na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji, w  tym również poprzez inwestycje w infrastrukturę ośrodków innowacji w przypadku rozszerzenia oferty o nowe/ znacząco ulepszone usługi.

Wsparcie skierowane jest na:

-        Przygotowanie, rozwój, dostosowanie oferty usług ośrodka innowacji do potrzeb odbiorców na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego (w tym uzupełniająco jako element projektu  przygotowanie personelu do świadczenia nowych/ zmodyfikowanych usług oraz działania promocyjne na rzecz ich upowszechnienia)

-        Inwestycje w infrastrukturę (obiekty kubaturowe, laboratoria, sprzęt, urządzenia itp.) na potrzeby świadczenia nowych/ znacząco ulepszonych usług skierowanych na rozwój inteligentnych specjalizacji, w tym również na potrzeby tworzenia przestrzeni do funkcjonowania firm technologicznych (o ile stwierdzono zapotrzebowanie,  które nie może zostać zaspokojone z użyciem aktualnych zasobów beneficjenta).

Priorytetowo traktowane będą projekty ośrodków innowacji, które uzyskały wsparcie ze środków funduszy strukturalnych w latach 2007-2013.

Preferencje uzyskają projekty o największym udziale wkładu prywatnego.

W ramach Poddziałania przewiduje się wykorzystanie mechanizmu cross-financingu (do 10% finansowania unijnego w ramach projektu), gdy jego zastosowanie jest uzasadnione z punktu widzenia skuteczności lub efektywności osiągania założonych celów i rezultatów. Realizowane w ramach cross-financingu działania informacyjno-promocyjne lub szkoleniowe mogą być stosowane w przypadku, kiedy stanowią integralną część projektu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu naboru (PDF 375 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

39 546 624,00 złotych

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 375 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 266 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku (PDF 515 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 796 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu naboru (PDF 375 KB).

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

telefony do konsultantów: 89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-85, 89 512-54-86

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu,

Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl,

telefony do konsultantów: 55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku,

Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl,

telefony do konsultantów: 87 734-11-09, 87 734-11-10, 87 610-07-77

Godziny pracy punktów: poniedziałek 8:00–18:00,  wtorek–piątek 7:30–15:30 

 lub

Anna Kiziniewicz- Kowalska a.kiziniewicz@warmia.mazury.pl

Katarzyna Gawdzińska- Duda  k.gawdzinska@warmia.mazury.pl

Justyna Mordas j.mordas@warmia.mazury.pl

Agnieszka Przychodzka a.przychodzka@warmia.mazury.pl

Marzena Radziszewska  m.radziszewska@warmia.mazury.pl

Elwira Ryniec  e.ryniec@warmia.mazury.pl

Anna Pawelec  a.pawelec@warmia.mazury.pl

Tel. 89 521 96 36      

89 521 93 97      

89 521 96 26      

89 521 96 41       

89 52 19 654       

89 52 19 606       

89 52 19 372

Linki

Strona z pełną dokumentacją konkursową

Szczegółowy opis osi priorytetowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.