ZMIANA TERMINU 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkursy horyzontalneRPO Dolnośląskiego

Termin konkursu

zakończony 30.04.2020

Status konkursu

Zakończony

Program operacyjny

RPO Dolnośląskiego

Działanie

ZMIANA TERMINU 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Poddziałanie

1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkursy horyzontalne

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to listopad 2020 r.

Miejsce składania wniosków

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym oraz rozpowszechnianiem się COVID-19 w Polsce wprowadzono szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa. Uwzględniając zaistniałą sytuację zapisy Regulaminu konkursu nr RPDS.01.02.01-IP.01-02-372/19 dotyczące składania papierowej wersji wniosku o dofinansowanie oraz papierowej formie komunikacji z IOK w tym zakresie przestają obowiązywać. Do Regulaminu wprowadzono zmiany wskazujące na konieczność składania wniosków wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.

 Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-umwd.dolnyslask.pl/ i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie:

od godz. 8:00 dnia 31 stycznia 2020 r. do godz. 15:00 dnia 30 kwietnia 2020 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji. 

 Wniosek powinien zostać złożony wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-umwd.dolnyslask.pl/ we wskazanym w Regulaminie terminie.  Wnioskodawca nie składa wersji papierowej wniosku o dofinansowanie na etapie aplikowania i oceny. Złożona do IOK wersja papierowa wniosku o dofinansowanie nie będzie podlegać ocenie.

Więcej informacji na temat konkursu: http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1399-1-2-a-wsparcie-dla-przedsiebiorstw-chcacych-rozpoczac-lub-rozwinac-dzialalnosc-b-r-372-19.html

Sposób składania wniosków

 Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-umwd.dolnyslask.pl/ i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie: od godz. 8:00 dnia 31 stycznia 2020 r. do godz. 15:00 dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Wniosek powinien zostać złożony wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-umwd.dolnyslask.pl/ we wskazanym w Regulaminie terminie.  Wnioskodawca nie składa wersji papierowej wniosku o dofinansowanie na etapie aplikowania i oceny. Złożona do IOK wersja papierowa wniosku o dofinansowanie nie będzie podlegać ocenie.  

IOK nie wymaga podpisu elektronicznego (z wykorzystaniem ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego) wniosku o dofinansowanie złożonego w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.

Skany załączanych w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR załączników będących kopiami dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”: przez osoby uprawnione do podpisania wniosku o dofinansowanie zgodnie z dokumentami statutowymi lub załączonym do wniosku pełnomocnictwem – jeżeli właścicielem dokumentu potwierdzanego „za zgodność” jest Wnioskodawca, lub przez właściciela dokumentu potwierdzanego „za zgodność” niebędącego Wnioskodawcą – jeżeli właścicielem dokumentu potwierdzanego „za zgodność” jest podmiot inny niż Wnioskodawca np. Partner, podmiot realizujący projekt. 

Wnioski wypełnione w języku obcym (obowiązuje język polski), nie będą rozpatrywane. 

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do IOK uznaje się datę skutecznego złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.W przypadku problemów technicznych z systemem informatycznym SNOW należy niezwłocznie zgłosić problem na adres email: gwnd@dolnyslask.pl.

Wnioski robocze w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR są uznawane za złożone nieskutecznie i nie podlegają ocenie.

W przypadku złożenia (wysłania) wniosku o dofinansowanie projektu w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR po terminie wskazanym w Regulaminie i w ogłoszeniu o konkursie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Złożenie wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków o dofinansowanie EFRR oznacza potwierdzenie zgodności wskazanej w nim treści, w szczególności oświadczeń zawartych w dokumencie (i załącznikach, które stanowią jego integralną część) ze stanem faktycznym.

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (z wyłączeniem oświadczenia, o którym mowa w art. 41 ust. 2 pkt 7c ustawy wdrożeniowej, tj. oświadczenia dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji). Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń”, która zastępuje pouczenie IOK o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania konkursu oraz na każdym etapie jego oceny. Należy wówczas złożyć do IOK pismo z prośbą o wycofanie wniosku podpisane przez osobę uprawnioną (osoby uprawnione) do podejmowania decyzji w imieniu Wnioskodawcy.

IOK zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie. 

Forma składania wniosków określona w tym punkcie Regulaminu obowiązuje także przy składaniu każdej poprawionej wersji wniosku o dofinansowanie.

Więcej informacji na temat konkursu: http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1399-1-2-a-wsparcie-dla-przedsiebiorstw-chcacych-rozpoczac-lub-rozwinac-dzialalnosc-b-r-372-19.html 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

  • przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy typu spin off) - zgodnie z definicją w art. 1 zał. nr I do rozporządzenia 651/2014
  • konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi
  • konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie można otrzymać na:

a) wydatki/koszty przedsiębiorstw w obszarze prac rozwojowych (eksperymentalnych prac rozwojowych) i badań przemysłowych.
Projekty badawcze przedsiębiorstw mają służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe).
Projekty mogą być realizowane przez przedsiębiorstwa samodzielnie bądź jako lidera konsorcjum we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi.

b) zakup i dostosowanie (koszt zakupu i dostosowania) do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej).
Dostosowanie zakupionych wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia, uzupełniających/dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa, eksperymentalnych prac rozwojowych. Prace te będą mogły być prowadzone zarówno samodzielnie przez przedsiębiorstwa, jak i w formie zlecenia (podwykonawstwa).
W efekcie ww. typów projektów (prowadzonych przez przedsiębiorstwa samodzielnie prac badawczych lub dzięki zakupowi wyników B+R) osiągnięty zostanie etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) pozwalający na jego urynkowienie.
W przypadku dużych przedsiębiorstw wsparcie dotyczyć może prac badawczo-rozwojowych do etapu pierwszej produkcji włącznie.

UWAGA:Z uwagi na specyfikę konkursu zakres projektu musi zawierać element określony w lit. a) lub a) i b).

UWAGA:Jeden Wnioskodawca może złożyć w tym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

W projekcie można powierzyć realizację części prac badawczych (badań przemysłowych i prac rozwojowych ) podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć: 50% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w projekcie przez przedsiębiorcę,10% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową. Lider konsorcjum oraz Konsorcjanci nie mogą zlecać sobie nawzajem realizacji prac w projekcie na zasadzie podwykonawstwa.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia zgodne z obszarami inteligentnych specjalizacji regionu. Zgodnie z załącznikiem do Regionalnej Strategii Innowacji dla WojewództwaDolnośląskiego 2011-2020 Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska, do obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska należą:

- branża chemiczna i farmaceutyczna;
- mobilność przestrzenna;
- żywność wysokiej jakości;
- surowce naturalne i wtórne;
- produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów;
- technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

Kryteria wyboru projektów

 

Kryteria wyboru projektów (DOCX 388 KB)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

W przypadku wydatków objętych pomocą na badania i rozwój, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalnościw ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 – zgodnie z poniższym:

a) badania przemysłowe

przedsiębiorca mikro/mały - 70% lub 80%*
przedsiębiorca średni - 60% lub 75%*
przedsiębiorca duży - 50% lub 65%*

b) badania rozwojowe (eksperymentalne)

przedsiębiorca mikro/mały - 45% lub 60%*
przedsiębiorca średni - 35% lub 50%*
przedsiębiorca duży - 25% lub 40%*

* Intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów procentowych, do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych (w przypadku mikro i małego przedsiębiorstwa), jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

  • projekt zakłada efektywną współpracę:

- między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych, lub

- między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań;

  • wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

Obowiązek rozpowszechniania wyników projektu uważa się za spełniony, jeśli w okresie 3 lat od zakończenia projektu jego wyniki:

- zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub

- zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych, zawartych w wykazie czasopism opracowanym przez MNiSW lub w powszechnie dostępnych bazach danych, zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych) lub

- zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

Fakt spełnienia powyższych wymagań będzie przedmiotem kontroli IP. Niespełnienie danego warunku (wskazanego w pkt. a lub b) spowoduje zwrot części dofinansowania wynikającej z ww. premii.

W przypadku wydatków objętych regionalną pomocą inwestycyjną (komponent wdrożeniowy), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (z późn. zm.):

a) dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
b) dla średnich przedsiębiorstw – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych związanych z komponentem wdrożeniowym, pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

W przypadku wydatków objętych pomocą de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 – 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem (z zastrzeżeniem, że całkowita kwota pomocy de minimis dla danego podmiotu w okresie trzech lat podatkowych, z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł) nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro).

UWAGA: W przypadku konsorcjum, wchodząca w jego skład jednostka naukowa, rozumiana zgodnie z definicją „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę” określoną w art. 2 pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014, może otrzymać do 100% dofinansowania, pod warunkiem, że nie będzie uznana za beneficjenta pomocy publicznej, a projekt jest realizowany w ramach jej działalności niegospodarczej.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych całego projektu nie może przekroczyć 85% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi:W ramach Schematu 1.2 A – 23 300 000,00* EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,3212 PLN**(kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 28 listopada 2019 r.) alokacja w PLN wynosi 100 683 960,00 PLN.

* w tym zabezpiecza się na procedurę odwoławczą 15% kwoty przeznaczonej na konkurs
** Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w listopadzie 2019 r. Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

W sytuacji, gdy w konkursie nie ma negatywnie ocenionych projektów na żadnym etapie oceny oraz dostępna alokacja pozwala na dofinansowanie w pełnej wnioskowanej wysokości wszystkich projektów, wybór może zostać dokonany na pełną kwotę alokacji przeznaczonej na nabór.

Kwota alokacji do czasu rozstrzygnięcia naborów może ulec zmniejszeniu ze względu na pozytywnie rozpatrywane protesty w ramach działania.

W trakcie trwania naborów (poprzez zmianę regulaminu konkursu) lub po rozstrzygnięciu konkursów, IOK może zwiększyć kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie, z uwzględnieniem kolejności projektów na liście według liczby otrzymanych punktów oraz zasady równego traktowania (dofinansowanie wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów albo dofinansowanie kolejno projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz taką samą ocenę).

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 100 000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 20 000 000 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOCX 187 KB) - aktualizacja 23.03.2020

Regulamin konkursu (DOCX 176 KB) - obowiązuje do 22.03.2020

Wzór wniosku o dofinansowanie

 Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 467 KB) 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór u mowy o dofinansowanie (DOCX 483 KB) - aktualizacja 23.03.2020 

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 451 KB) - obowiązuje do 22.03.2020

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące aplikowania o środki w Działaniu 1.2, Podziałaniu 1.2.1, Schemat 1.2 A można kierować poprzez:

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK): DIP     

- e-mail: info.dip@umwd.pl

- telefon: 71 776 58 13

- bezpośrednio w siedzibie:

DIP - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław

Linki

http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1399-1-2-a-wsparcie-dla-przedsiebiorstw-chcacych-rozpoczac-lub-rozwinac-dzialalnosc-b-r-372-19.html

Zobacz też inne nabory:

Nasza oferta:

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest poprawne sporządzenie dokumentów i wniosków konkursowych, wzbogaciliśmy swoja ofertę o udzielenie pomocy i porad w przypadku ubiegania się o dotację na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje, innowacje oraz eksport. Sztab naszych ekpertów doradzi, sporządzi i złoży wniosek zgodnie z wymaganiami.

Sukcesy zawodowe osiągnięte przez sztab naszych Klientów, pozwoliły nam zgromadzić liczne grono Klientów, którzy swym zadowoleniem są dla nas oznaką tego, iż jesteśmy najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w napisaniu wniosku konkursowego. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, aby omówić Państwa pomysł na projekt i ustalić szczegółowe warunki współpracy.
Programy

Lata 2014 - 2020:

Reklama

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60

Zeskanuj poniższy kod QR telefonem
i dodaj nas do kontaktów:
QR Code
*Powiększony kod QR znajduje się w dziale Kontakt

Zachęcamy do śledzenia i polubienia naszego profilu na Facebooku.